BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/BXD-HĐXD
V/v ý kiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh SócTrăng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 48/CTUBND-HC ngày 11/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị cho ýkiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầmnhìn đến năm 2030 (Sau đây gọi là Quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Sóc Trăng là tỉnh có tiềm năng vềnăng lượng gió, khả năng phát triển điện gió với quy mô công nghiệp. Việc lậpQuy hoạch phát triển điện gió là rất cần thiết, làm công cụ quản lý và địnhhướng phát triển ngành năng lượng này ở địa phương.

2. Về Quy hoạch phát triển điện giótỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 gửi kèm Văn bản số48/CTUBND-HC ngày 11/01/2013, cần lưu ý, điều chỉnh một số nội dung:

- Quy hoạch phát triển điện gió cầnđảm bảo gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng nhưphù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015 cóxét đến 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 6375/QĐ-BCT ngày 06/12/2011của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Suất đầu tư điện gió cao hơn nhiềuso với thuỷ điện, nhiệt điện và các dự án nguồn điện khác. Vì vậy, cần phântích cụ thể hơn về ưu điểm tổng thể của Quy hoạch để thấy rõ việc sử dụng quỹđất hiệu quả và nâng cao tính khả thi của Quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổng hợp, hoàn chỉnh Quy hoạch theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, HĐXD (VTN-6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh