BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 525/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn gói thầu 5A và 5B của nhà thầu Portcoast Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1503/DKVN-XD ngày 10/3/2009của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về chi phí tư vấn gói thầu 5A và 5B của Công tycổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (nhà thầu Portcoast) - Dự án Nhàmáy lọc dầu Dung Quất. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp đối với công trình xây dựng phải thiết kế lạitheo yêu cầu của chủ đầu tư do thay đổi tải trọng, chi phí cho công việc nàyđược xác định bằng cách lập dự toán căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữacác bên, nội dung công việc thực hiện, khối lượng công việc thực hiện, trình độnăng lực của đơn vị tư vấn, các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan.

Đối với gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do côngviệc thiết kế kết thúc đã lâu, việc xác định các yếu tố để lập dự toán là khókhăn (văn bản số 1503/DKVN-XD ) vì vậy để giải quyết dứt điểm chi phí thiết kếgói thầu 5B, làm căn cứ quyết toán Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xâydựng chấp thuận để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét quyết định chi phí tư vấnthiết kế gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất của nhà thầu Portcoast,theo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với nội dung hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã kýkết giữa các bên.

- Mức chi phí được tính đúng, tính đủ đảm bảo tiết kiệm,tránh lãng phí.

- Chi phí thiết kế được xác định như sau:

C = Gxl x N x (K1 x K2 x K3 )

Trong đó :

C: Chi phí thiết kế

Gxl : Giá trị dự toán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăngcủa công trình

N: Định mức chi phí thiết kế theo qui định được xác định bằngtỷ lệ % tương ứng với giá trị dự toán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng củacông trình

K1 : Hệ số điều chỉnh mức độ hoàn thành của hồ sơ được xácđịnh theo tỷ lệ % tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ (hồ sơ đã nghiệm thu, hồ sơ đãphê duyệt, hồ sơ đã thẩm định chưa phê duyệt...)

K2 : Hệ số điều chỉnh giảm do sử dụng tài liệu thiết kế đãcó

K3 : Hệ số điều chỉnh thiết kế do yêu cầu lập thêm bằngtiếng nước ngoài

Lưu ý: Định mức chi phí thiết kế theo qui định đã bao gồm10% chi phí giám sát tác giả và 5% chi phí bảo hiểm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xâydựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Cty Portcoast;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn