TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&TK HẢI QUAN

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 525/TCHQ-CNTT &TKHQ
V/v bổ sung nội dung tập huấn Chương trình thống kê hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ (C/O) mẫu1)

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc thực hiện thống kê hàng hoá có xuất sứ (C/O) mẫu D, Cục CNTT& Thống kê Hải quan cử:

- Đ/C Nguyễn Việt Hùng, chuyên viên Phòng Thống kê Hải quan, tiến hành tập huấn sử dụng Chương trình Thống kê hàng hoá nhập khẩu có C/O mẫu D theo Công văn 414/TCHQ-CNTT &TKHQ ngày 05 tháng 02 năm 2004 tại Cục Hải quan Quảng Ninh. Thời gian và đối tượng tham dự khoá đào tạo, hướng dẫn giống như Công văn số 328/TCHQ-CNTT ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Cục CNTT & TK Hải quan.

- Nội dung đào tạo cụ thể như sau:

+ Giới thiệu khái quát về mẫu D;

+ Hướng dẫn triển khai, cài đặt Chương trình Thống kê hàng hoá nhập khẩu có C/O mẫu D trên hệ thống máy tính;

+ Hướng dẫn sử dụng Chương trình.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan đề nghị đơn vị cử cán bộ và phối hợp thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Tùng