TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 525/TCT-TNNN
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty phát triển công nghệ
Số 24 An Phú Đông 12, Kp3 Phường An Phú

Về nội dung câu hỏi của Công ty phát triển công nghệ nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Đề nghị các loại trà chữa bệnh dưới dạng trà thuốc uống hàng ngày là thực phẩm thuốc, thực phẩm sức khỏe như: trà nhân sâm, trà khổ qua… được hưởng thuế suất thuế GTGT là 5% thay vì 10% như hiện tại.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 3, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì mặt hàng trà nhân sâm, trà khổ qua… áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Kiến nghị giảm thuế suất thuế GTGT đối với trà nhân sâm, trà khổ qua… từ 10% xuống 5%, Tổng cục Thuế ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty phát triển công nghệ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc