BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/TCT-TTr
V/v vướng mắc xử phạt hành vi gian lận thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4955/CT-KTrT ngày 30/11/2011 của Cục thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc khi xửphạt hành vi gian lận thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục XII Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế; Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì việc ấn định thuế được áp dụng đối với ngườinộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.

Theo quy định tại Điều 5 Mục IChương I Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuếvà cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì:“2. Đối với hành vitrốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vichậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là 05 năm, kểtừ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

Thời điểm xác định hành vi trốnthuế, gian lận thuế là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khaithuế của kỳ tính thuế mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lậnthuế hoặc ngày tiếp theo ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế,miễn thuế, giảm thuế.”

Như vậy khi ấn định thuế Cục Thuếphải lập biên bản vi phạm hành chính về thuế và xử phạt vi phạm hành chính theoquy định.

Theo quy định tại Điều 2 Mục IChương I Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuếvà cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì:“3. Một hành vi viphạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lần, cụ thể như sau:

a) Một hành vi vi phạm pháp luậtvề thuế đã được người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hoặc đã lập biên bảnđể xử phạt thì không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần thứ hai đốivới hành vi đó. Trường hợp hành vi vi phạm vẫn tiếp tục được thực hiện mặc dùđã bị người có thẩm quyền xử phạt ra lệnh đình chỉ áp dụng biện pháp tăng nặngtheo quy định tại Điều 3 Nghị định này”.

Theo quy định này thì khi kiểm tratại trụ sở doanh nghiệp, mặc dù có phát hiện truy thu thêm về thuế đối với kỳkhai thuế cơ quan thuế đã lập biên bản vi phạm hành chính về thuế và đã raquyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, cơ quan thuế không được lập biênbản hành chính lần 2 đối với hành vi đó. Do vậy:

- Trường hợp khi ấn định thuế, CụcThuế đã thực hiện việc lập Biên bản vi phạm hành chính về thuế và ra Quyết địnhxử phạt vi phạm thì khi kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp nếu phát hiện số thuếphải nộp cao hơn số đã ấn định cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế cònthiếu và không lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đã được lập biênbản trước đó. Trường hợp các kỳ kê khai tiếp theo DN vẫn vi phạm hành vi nàythì khi xác định mức độ vi phạm sẽ tính thêm tình tiết tăng nặng.

- Trường hợp Cục Thuế chưa lập biênbản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm tại thời điểm ấn địnhthuế thì khi kiểm tra tại doanh nghiệp, Cục Thuế lập biên bản vi phạm và xử lývi phạm theo số thuế truy thu qua kiểm tra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, DNL;
- Lưu: VT, TTr (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đàm Văn Luân