BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5250/BNN-TC
V/v: Đề nghị phê duyệt danh mục, nội dung dự toán Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nông thôn mới - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nông thôn mới

Căn cứ Công văn số 11930/BTC-HCSNngày 4/9/2012 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện Chương trình KHCNphục vụ xây dựng nông thôn mới “Tại Điểm 1. Thống nhất với đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tạm ứng 35.000 triệu đồng để triển khai cácnhiệm vụ của chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông thôn mới bắt đầu thựchiện từ năm 2012. Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục,nội dung, dự toán kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc Chương trìnhtrước khi phân bổ dự toán cho các đơn vị được giao chủ trì thực hiện…”.

Theo tinh thần Công văn trên, VụTài chính đề nghị Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ nôngthôn mới, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường khẩn trương trình Bộ phê duyệtdanh mục, nội dung, dự toán kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộcChương trình. Trên cơ sở đó để các đơn vị được giao chủ trì thực hiện lập dựtoán theo mã số ngân sách, kho bạc giao dịch để Vụ Tài chính tổng hợp trình Bộcó Công văn gửi Bộ Tài chính xin tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình trongnăm 2012.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương