VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5250/VPCP-KGVX
V/v chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử, văn hóa Tràng Kênh - Bạch Đằng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 2057/UBND-VX ngày 01 tháng 4 năm2014 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử, văn hóaTràng Kênh - Bạch Đằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng khu ditích lịch sử, văn hóa Tràng Kênh - Bạch Đằng. Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quantổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng thẩm quyền và quy định hiệnhành về di sản văn hóa và đầu tư xâydựng; tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; sử dụng nguồn vốn xã hội hóađể triển khai thực hiện dự án.

- Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về nội dungchuyên môn của dự án và có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản theo quy định của LuậtDi sản văn hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định