VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Tiếp tục đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch phát triển vận tải biển và Quy hoạch phát triển cảng biển.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5184/BGTVT-MT ngày 04 tháng 7 năm 2012) về việc đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch phát triển vận tải biển và Quy hoạch phát triển cảng biển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thực hiện việc đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch phát triển vận tải biển và Quy hoạch phát triển cảng biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 15
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý