VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (công văn số 46/BC-UBATGTQG ngày 21 tháng 02 năm 2012) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1999/BGTVT-ATGT ngày 22 tháng 03 năm 2012) về báo cáo kết quả hội thảo khoa học "Phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông - Thực trạng và giải pháp", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
1. Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật:
- Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định quản lý hoạt động của cảng, bến và phương tiện thủy nội địa, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy trong tình hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương hoàn chỉnh và ban hành văn bản về quy trình cấp phép hoạt động của cảng, bến và phương tiện trên tuyến vận tải thủy nội địa;
2. Về công tác tuyên truyền:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tăng cường chỉ đạo các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người có liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn cho các công trình cầu vượt sông, phương tiện, cảng, bến thủy nội địa, hoạt động gần khu vực cầu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương có cầu vượt sông với đơn vị quản lý cầu và đơn vị quản lý đường thủy nội địa trong việc bảo đảm an toàn cho cầu, an toàn cho các phương tiện thủy lưu thông qua cầu.
3. Về thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa:
Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo ngay từ khâu chuẩn bị, thẩm định đầu tư, đảm bảo phù hợp quy hoạch, biến đổi khí hậu và đẩy mạnh tiến độ, chất lượng các công trình dự án liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa ở các cầu vượt sông bảo đảm an toàn luồng lạch theo đúng quy định của pháp luật.
4. Về công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa:
- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến, điểm neo đậu phương tiện ở khu vực thượng lưu, hạ lưu, gần các công trình cầu vượt sông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiên quyết đình chỉ hoạt động các cảng, bến, khai thác cát, sỏi, khoáng sản ở sát mố cầu, trụ cầu, trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu, không có phép hoặc có phép nhưng tiềm ẩn gây nguy cơ cao dẫn đến đâm va vào cầu vượt sông, gây mất an toàn cho cầu; chỉ đạo, rà soát các tuyến đường thủy nội địa trọng điểm có lưu lượng phương tiện thủy lớn lưu thông qua cầu, nếu có nguy cơ dẫn đến gây tại nạn giữa phương tiện thủy với cầu phải tổ chức điều tiết ngay lưu lượng phương tiện, bảo đảm an toàn cho cầu.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng UBATGT Quốc gia
(80B Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT,
các Vụ: NC, PL, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4). C 106
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý