BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5253/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1415/CT-TTr ngày 08/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về xử lý đối với xuất trả hàng mượn không lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1b Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính về nguyên tắc lập hóa đơn.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn khi xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn như trường hợp bán hàng hóa. Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1415/CT-TTr ngày 08/10/2014 nêu trên không nêu cụ thể, kèm các tài liệu liên quan đối với trường hợp Công ty TNHH PNP Chemitech xuất nguyên vật liệu cho mượn trong năm 2011, 2012 nhưng không lập hóa đơn và khi hoàn trả nguyên vật liệu cũng không xuất hóa đơn thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ tình hình thực tế thanh tra tại Công ty TNHH PNP Chemitech để xử lý theo quy định. Trường hợp còn có vướng mắc thì báo cáo cụ thể kèm theo tài liệu liên quan đến việc xuất, hoàn trả nguyên vật liệu cho mượn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC; Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân