UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5254/UBND-CN
V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kinh gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, Ban QLDA công trình xây dựng;
- Các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế.

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003 ;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặthệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùngvà thiết bị; khai thác nước ngầm, Công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày16/8/2007; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2280/SXD-KTKHngày 19/10/2007 về việc đề nghị công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh ThanhHóa - Phần lắp đặt;

UBND tỉnh Thanh Hoá công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnhThanh Hóa - Phần lắp đặt, kèm theo văn bản này, để các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, tham khảo, ápdụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theohướng dẫn tại Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựngHướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ XD;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHChu Phạm Ngọc Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5254/UBND-CN công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt