UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5255/UBND-CN
V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - Phần xây dựng.

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kinh gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, Ban QLDA công trình xây dựng;
- Các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế.

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựngcông trình - phần xây dựng Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Vănbản số 2279/SXD-KTKH ngày 19/10/2007 về việc đề nghị công bố Đơn giá xây dựngcông trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng;

UBND tỉnh Thanh Hoá công bố Đơn giáxây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa - Phần xây dựng, kèm theo văn bản này, đểcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựngcông trình, tham khảo, áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định chi phí đầu tưxây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ XD;
- Công báo tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Phạm Ngọc Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5255/UBND-CN công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá