BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5256/BTNMT-TC
V/v hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ

Triển khai thực hiện Văn bản số 3364/2008/BTTTT-ƯDCNTT ngày17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn xác định giátrị phần mềm; Bộ sao gửi kèm công văn này và yêu cầu các đơn vị:

- Nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn và áp dụng ngay để xácđịnh giá trị phần mềm khi lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các phần mềm trongchỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Đối với những dự toán các phần mềm đã được phê duyệt nhưngchưa đúng với hướng dẫn cũng phải tiến hành phê duyệt lại cho phù hợp.

- Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vịliên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin để được giải đáp và hướng dẫn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ chức năng thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức