BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5258/TCT-KK
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 15249/CT-THNVDT ngày 7/9/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khaihoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA, tổ chức ở Việt Nam sử dụngtiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụphục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tạiViệt Nam và các đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật Quản lý thuếsố 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ điểm 1.3 Mục I, Mục IIPhần B, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 2 Phần I, điểm 2 MụcI Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ điểm 1 và điểm 4 Mục VThông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụngnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ điểm 3(b), điểm 4 (a)Phần II Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giaovà cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam,

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,thì:

1.Đối với các chủ dự án ODA và Tổchức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoàithuộc diện được hoàn thuế GTGT:

- Kê khai thuế GTGT hàng thángvà nộp hồ sơ khai hoàn thuế cho cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Hồ sơ hoàn thuế theo quy địnhtại điểm 3, điểm 4 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính nêu trên.

2. Đối với đối tượng hưởng ưuđãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoạigiao:

- Không phải kê khai thuế GTGThàng tháng.

- Đến kỳ hoàn thuế các đơn vịgửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao.

- Hồ sơ hoàn thuế theo quy địnhtại điểm 5 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuếđể hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Vụ PC (BTC);
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến