VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5258/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của các địa phương

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, An Giang, Lào Cai, Quảng Nam, Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân các tỉnh: Thái Bình (văn bản số 130/TTr- UBNDngày 03 tháng 7 năm 2014), An Giang (văn bản số 44/TTr- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014), Lào Cai (văn bản số 2340/UBND-THngày 23 tháng 6 năm 2014), Quảng Nam (văn bản số 2455/UBND-KTTH ngày 01 tháng 7năm 2014), Vĩnh Phúc (văn bản số 3660/UBND-NN1 ngày 03 tháng 7 năm 2014) vềviệchỗ trợ vốn thực hiện một số dự ánquan trọng, cấp bách của địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiệnhành, trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và địaphương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng