Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘNỘI VỤ SỐ 526/BNV-CCVC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ-TTG
NGÀY 19/02/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Tổng công ty 91

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếBổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnhđạo (sau đây gọi chung là Quy chế bổ nhiệm), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh và Tổngcông ty) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Kể từ ngày Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan, đơnvị và doanh nghiệp của Nhà nước thuộc các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty đều phảithực hiện theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảođúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy định của Đảng và Nhànước.

3. Đối với các ngành hoặc các cơ quan, đơn vị đặc thù cầnquy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 5 năm, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổngcông ty có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

4. Các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cần tiến hành rà soát và xemxét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại những cán bộ, công chức lãnh đạo đã cóthời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệmđến thời điểm Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủtướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), kể cả những cán bộ, công chức lãnh đạocòn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu thuộc điểm 2 Điều10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tácthì đến tuổi nghỉ hưu, thuộc điểm 3 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèmtheo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ phải làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định kéo dài thờigian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu mới được tiếp tục giữchức vụ đang đảm nhận.

Hàng năm, vào tháng 12, các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty làm báocáo về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 củaThủ tướng Chính phủ kèm theo số liệu thống kê theo hướng dẫn tại mẫu số 1, mẫusố 2 và mẫu số 3 (gửi kèm theo công văn này) gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với năm 2003, các Bộ, Tỉnh, Tổng công ty cần tiếnhành xong việc bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ,công chức lãnh đạo nói tại điểm 4 của công văn này trước ngày 30 tháng 9 năm2003.

5. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo khôngbổ nhiệm lại, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty căn cứ vào yêu cầu công tácđể bố trí phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, đảm bảo ổn địnhtrong cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty chỉ đạo tốtviệc bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo theo Quy chế bổ nhiệm banhành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủtướng Chính phủ. Trong quátrình thực hiện, nếu có gìvướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét quyết định.


Biểu số 1

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI

TT

Họ và tên

Chức vụ được bổ nhiệm lại

Thời điểm được bổ nhiệm lại

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

Ghi chú

Số QĐ

Ngày tháng

1

2

3

4

5

6

7

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu số 2

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

DANH SÁCH CÁNBỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO CÒN DƯỚI 02 NĂM ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU
ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LàNH ĐẠO

(theoquy định tạiđiểm 3 Điều 10 của QĐ số 27/2003/QĐ-TTg ngày19/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ )

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ được quyết định kéo dài đến tuổi nghỉ hưu

Thời gian kéo dài từ tháng/năm đến tháng/năm

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Cột 7: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền vềviệc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thờiđiểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Biểu số 3

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

DANH SÁCHCÁN BỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI
HOẶC KHÔNG ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LàNH ĐẠO

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ không được bổ nhiệm lại hoặc không được kéo dài

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột 6: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền vềviệc không bổ nhiệm lại hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.