BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 526/BXD-KTXD
V/v: Tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trìnhkiến trúc

Trả lời văn bản số 59/CV-QLDAKT ngày 19/3/2009 của Ban quảnlý dự án các công trình kiến trúc về tỷ trọng của chi phí thực hiện phần thuyếtminh và thiết kế cơ sở trong chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình; BộXây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫntại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng; Việc xác định tỷtrọng của chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở trong chi phílập dự án do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc quyết định.

Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn