THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/TTg-KTN
V/v: chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1846/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2013) về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tưxây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vàosông Hậu (Dự án) là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc xâydựng tuyến luồng cho tàu biển có trọng tải lớn ra, vào vận chuyển hàng hóa phụcvụ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Để đẩy nhanhtiến độ triển khai Dự án trong đó có hạng mục đê chắn sóng phía Nam là côngtrình bảo vệ, đảm bảo điều kiện khai thác các bến cảng của Trung tâm điện lựcDuyên Hải, đồng ý về chủ trương điều chỉnh Dự án như đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, thẩm định và chịutrách nhiệm phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định; tách hạng mục đê chắnsóng phía Nam để tổ chức thực hiện trước, đồng thời xác định nguồn vốn để thựchiện các hạng mục còn lại của Dự án theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9187/VPCP-KTN ngày 14 tháng 11 năm2012 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềviệc bố trí nguồn dự phòng trái phiếu Chính phủ để tiếp tục triển khai thựchiện Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vụ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải