THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 526/TTg-QHQT

V/v: Bổ sung vốn cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai do WB tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1745/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 75 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Hợp phần 3, Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai”, do Bộ Tài chính thực hiện, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt phần kinh phí bổ sung cho Dự án.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục để ký với WB bổ sung vốn cho Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng