TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5261/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Chi nhánh TP.HCM Ngân hàng TMCP Đại Dương (T.Hải Dương)
Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0800006089-020

Trả lời văn bản số 345/2014/CV-OJBHCM ngày 25/6/2014 của Chi nhánh về việc lập hóa đơn, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b, Khoản 2c Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014):

“…

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệpvụ kinh tế phát sinh;không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùngcùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viếtphải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạchchéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in đượclập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phảigạchchéo.”

Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, sốlượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạchchéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự inhoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơnthì không phảigạch chéo.

…”

Trường hợp hóa đơn tự in, nếu có phần còn trống trên hóa đơnthì có thể gạch chéo hoặc không phải gạch chéo phần còn trống (tùy theo thiếtkế của phần mềm ứng dụng để in hóa đơn), các chỉ tiêu khác (tên, địa chỉ, mã sốthuế, …) được lập đúng quy định thì những hóa đơn này được xem là hợp lệ để kêkhai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tạivăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2073_164159 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga