VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52 66/VPCP-KTTH
V/v sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc B Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015.

Kính gửi:

- Bộ Quc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn s 2548/BQP-CTC ngày 02 tháng 4 năm2015), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 8056/BTC-TCDN ngày 17 tháng 6 năm2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3156/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 5 năm2015) về việc sửdụng nguồn thu từcổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ,Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng nộp các khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn2014 - 2016 về Quỹ hỗ trợsắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định; trước mắt, nộp toàn bộ ngay sốtiền thu từ cổ phần hóacòn lại đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 59.599 triệu đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếpvà phát triển doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 61/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 01năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng cótrách nhiệm đm bảo nguồn vốn để bổ sung vốn điềulệ còn thiếu cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhànước thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp không đủ nguồn để bổ sung, Bộ Quốc phòngchỉ đạo thực hiện theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 5 Quy chế qunlý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 21/ 2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ).

3. Đi với khoản chi liên quan đến nghỉ chờ hưu của quânnhân tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hạch toán vàochi phí sản xuất kinh doanh trước khi quyết toán tài chính bàn giao sang côngty cổ phần.

Đồng ý cho sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệpthuộc Bộ Quốc phòng để chi giải quyết chế độ, chính sách ra quân, xuất ngũ cho quân nhân tại công ty c phần. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, NC, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyn Sỹ Hiệp