VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5266/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản: số 6060/BGTVT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2014 và số 8093/BGTVT-TCCB ngày 07 tháng 7năm 2014; ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 7884/BTC-TCDN ngày 13 tháng6 năm 2014), Lao động, Thương binh và Xã hội (văn bản số 2067/LĐTBXH-LĐTL ngày18 tháng 6 năm 2014) về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người laođộng dôi dư tại Công ty Nạo vét đường biển 2 và Công ty cổ phần đầu tư và Xâydựng công trình thủy 2 thuộc Tổng công ty xây dựng đường thủy, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010củaChính phủ để thẩm định và phê duyệt bổ sung phương án giải quyết lao động dôidư đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình thủy 2 theo thẩmquyền; thời điểm tính giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư là ngày 31tháng 12 năm 2010.

2. Đồng ý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanhnghiệp để hỗ trợ kinh phí giải quyết cho số lao động dôi dư tại Công ty Nạo vétđường biển 2 và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2 (đốivới Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2 chỉ được hỗ trợsau khi Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt bổsung phương án giải quyết lao động dôi dư theo đúng quy định). Giao BộTài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất về số kinh phísử dụng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư tại 2 công tytrên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, thẩm địnhhồ sơ về giải quyết lao động dôi dư của 2 công ty nêu trên theo đúng quy địnhtại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ và cácquy định có liên quan, gửi BộTài chính để giám sát thực hiện; đồng thời chỉ đạo các công ty xử lý vấn đềchậm giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo đúng quy định của phápluật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng