BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 526TCT/TS
V/v: Chính sách thu tài chính liên quan đến đất đai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 22/CV-CT ngày07/01/2005 và Công văn số 39 CT/TB&TK ngày 13/01/2005 của Cục Thuế tỉnh BếnTre về những vướng mắc khi thu tài chính liên quan đến đất đai, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Những vướng mắc trong việc ápdụng giá đất để thu các khoản liên quan đến đất đai mà Cục Thuế tỉnh Bến Trenêu tại hai Công văn trên đã được Bộ Tài chính hướng dẫn, giải đáp tại Công vănsố 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếpnhận trước 01/01/2005; Đề nghị Cục Thuế Bến Tre nghiên cứu thực hiện.

2. Trường hợp sử dụng đất ổn địnhtrước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranhchấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3,Khoản 4 Điệu 50 Luật Đất đai năm 2003 thuộc đối tượng không phải nộp tiền sửdụng đất theo quy định tại Khoản 4a, Điều 3, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ.

3. Trường hợp chuyển mục đất ở, hợpthức hóa quyền sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993, nhưng đến nay chưa được cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà sau ngày 31/12/2004 mới lập hồ sơ nộp tiềnsử dụng đất thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (quy định tại Điểm 1, Mục III, phần D, Thông tưsố 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính).

4. Trường hợp được phép nợ tiền sửdụng đất đã tính theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụngđất theo như số đã tính và thời gian thu nộp hạn cuối cùng là ngày 31/12/2005;Từ ngày 01/01/2006 trở đi mà người sử dụng đất vẫn còn nợ thì thực hiện tính vàthu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chínhphủ (quy định tại Điểm 2, Mục III, phần D, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày07/12/2004 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương