BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/BHXH-BT
V/v phân bổ số thu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 18/BHXH-BTngày 07/01/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời về thu bảo hiểmthất nghiệp (BHTN), nay BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tính lãi chậm đóng BHTN vàphân bổ số thu trong kỳ bao gồm: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)bắt buộc; BHTN và tiền lãi chậm đóng như sau:

1. Trường hợp người sử dụng laođộng chậm đóng BHTN quá thời hạn phải đóng từ 30 ngày trở lên thì ngoài việcphải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử phạt hành chính về vi phạm phápluật BHXH thì còn phải đóng số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chưa đóng,chậm đóng. Phương pháp tính lãi chậm đóng BHTN thực hiện theo phương pháp tínhlãi chậm đóng BHXH kể cả mức lãi suất tính lãi theo Quyết định số 1333/BHXH-BTvà văn bản tính lãi theo từng thời điểm.

2. Về phân bổ số thu BHXH, BHYT,BHTN và tiền lãi chậm đóng: tổng số tiền người sử dụng lao động đóng trong kỳđược phân bổ theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN,BHYT (nếu có);

- Bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Đơn vị A tham gia BHXH, BHYTbắt buộc và BHTN. Số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và số lãi chậm đóng đến tháng6/2009 là 20 triệu đồng. Trong đó số phải đóng BHYT là 2,7 triệu đồng, số phảiđóng BHTN là 1,2 triệu đồng, số phải đóng BHXH là 16,2 triệu đồng, lãi chậmđóng phải là 0,5 triệu đồng; đến tháng 6/2009 đơn vị chuyển đóng số tiền:15.000.000 đồng. Phân bổ số tiền đóng như sau:

TT

Tên khoản

Tổng số tiền phải đóng

Đã nộp

Thừa

Thiếu

1

BHYT

2.700.000

2.700.000

-

2

BH thất nghiệp

1.200.000

1.200.000

-

3

Lãi

500.000

500.000

-

4

BHXH (18%)

16.200.000

10.600.000

5.600.000

Tổng số

20.600.000

15.000.000

5.600.000

3. Trong khi chờ nâng cấp chươngtrình phần mềm quản lý thu SMS, BHXH các cấp tạm thời mở sổ chi tiết để ghi chép,theo dõi việc đóng BHTN cùng với BHXH, BHYT bắt buộc và thực hiện phân bổ tiềnđóng, tính lãi chậm đóng (nếu có), lập thông báo gửi người sử dụng lao độngtham gia BHXH, BHYT, BHTN ngoài chương trình SMS theo các mẫu biểu 04T, 07T và08T kèm công văn này.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phốhướng dẫn người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theoquy định. Quá trình thực hiện có vướng mắc thì báo cáo về BHXH Việt Nam để kịpthời nghiên cứu, hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- BHXH Bộ QP, CA, Ban Cơ yếu CP;
- TT Thông tin;
- Lưu: VT, BT (03b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương


BHXH Việt Nam

Đơn vị:…………

Mã số: 04-T

(Ban hành kèm theo CV số:……./BHXH-BT ngày …/…/2009 của BHXH VN)

BẢNGTỔNG HỢP

LAOĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM ………………….

Tháng… năm…….

Tên đơnvị:……………………………………………………………………. Mã đơn vị:…………………

Địachỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Số TT

Nội dung

Điều chỉnh lao động, quỹ lương

Điều chỉnh số phải thu

Lao động

Quỹ lương

Tổng số

Phát sinh tăng

Phát sinh giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

Lao động

Quỹ lương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Kỳ trước mang sang

II

Phát sinh kỳ này

1

Số 1 ngày / /

2

Số 2 ngày / /

Số … ngày / /

Cộng


Cán bộ thu


Phụ trách thu

Ngày…..tháng…..năm….
Giám đốc BHXH

Ghi chú:

- Mẫu 04-T do cơ quan BHXH lậphàng tháng

- Mẫu 04-T lập riêng cho từngđơn vị, tổng hợp theo từng quỹ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp (nếu đơn vị thamgia đóng cả 3 quỹ)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội:…………….

Số:………….

SỐ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT, BHTN

tháng……..năm………

Mã số: 07-T

(Ban hành kèm theo CV số:……./BHXH-BT ngày …/…/2009 của BHXH VN)

Đơnvị:…………………………….….Mã số:…………

Diễn giải

Lao động

Tổng quỹ lương

Số phải thu kỳ này

Số đã thu kỳ này

Số chuyển kỳ sau

Phải thu

Trong đó BHXH 2% để lại

Điều chỉnh số phải thu

Tổng cộng

Tổng số

Trong đó

Thừa

Thiếu

Tăng

Giảm

Số thực thu

Số ghi thu BHXH 2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kỳ trước mang sang

- BHXH

- BHYT

- BHTN

- Lãi chậm nộp

Tháng….

- BHXH

- BHYT

- BHTN

- Lãi chậm nộp

UNC số ngày / /

Quyết toán 2% BHXH quý …

- Điều chỉnh (nếu có)

Cộng quý….

- BHXH

- BHYT

- BHTN

- Lãi chậm nộp

Số thực thu

- Ghi thu BHXH 2%

Lũy kế năm

- BHXH

- BHYT

- BHTN

- Lãi chậm nộp

Số thực thu

- Ghi thu BHXH 2%

Cán bộ thu

Trưởng phòng thu

Trưởng phòng KHTC

Giám đốc

Ghi chú:

- Mẫu này do cơ quan BHXH lập hàngtháng trên cơ sở mẫu số 04-T

- Góc trái Mẫu số chi tiết ghi rõtên cơ quan BHXH thực hiện thu và đánh số thứ tự của từng trang sổ tờ rời.


Mã số: 08-T

(Ban hành kèm theo CV số:……./BHXH-BT ngày …/…/2008 của BHXH VN)

BẢO HIỂM XÃ HỘI……..
BẢO HIỂM XÃ HỘI………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: _____/BHXH-BT

…………., ngày ………tháng……..năm……..

THÔNGBÁO

Kếtquả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Tháng …… năm …….

Kínhgửi: …………………………………………………………………………………………

Bảo hiểm xã hội …………. thông báo kếtquả đóng BHXH, BHYT bắt buộc của đơn vị như sau:

Diễn giải

BHXH

BHYT

BHTN

Lãi chậm đóng

Cộng

1

2

3

4

5

6 = 2+3+4+5

1. Số lao động tham gia

2. Quỹ tiền lương

3. Tổng số tiền phải đóng trong kỳ:

Trong đó:

3.1. Số tiền phải đóng trong kỳ:

3.2. Số tiền điều chỉnh:

3.2.1. Tăng

3.2.2. Giảm

3.3. Số tiền kỳ trước chuyển sang:

3.3.1. Thừa

3.3.2. Thiếu

4. Số tiền đã nộp trong kỳ:

4.1. Số thực nộp:

+ UNC số…, ngày…../…../…..

+ UNC số …, ngày …../…../…..

4.2. Ghi thu BHXH 2%:

5. Số tiền chuyển kỳ sau:

5.1. Thừa:

5.2. Thiếu:

Lưu ý:

1. Số 2% BHXH để lại đơn vị kỳ nàylà: …………………Lũy kể từ đầu quý……………………..

2. Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho…………… lao động đến hết tháng …………. năm 20…….

3. Kết quả đơn vị đã đóng BHTN cho…………… lao động đến hết tháng …………. năm 20…….

4. Tổng số nộp thiếu là ……………… đồngđề nghị đơn vị nộp vào số TK……….. Tại……… Cho cơ quan BHXH trước ngày ……………..

5. Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệutrên, nếu chưa thống nhất yêu cầu đến cơ quan BHXH ……… để kiểm tra điều chỉnhtrước ngày / / . Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệutrên là đúng.

Cán bộ thu

Giám đốc BHXH

Ghi chú:

- Mẫu số 08-T do cơ quan BHXHlập hàng tháng (quý) gửi đơn vị SDLĐ

- Tổng số nộp thiếu ghi dòng 5.2cột 6.