BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 527/BXD-QLN
V/v: gửi b/c sở hữu nhà ở theo mẫu quy định
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
Để thực hiện quy định của Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP , trong thời gian vừa qua, các địa phương đã gửi báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu 01 nhà ở tại Việt Nam để Bộ Xây dựng đăng tải trên Website của Bộ, phục vụ cho công tác quản lý các trường hợp thuộc diện được sở hữu 01 nhà ở theo quy định.
Tuy nhiên, qua tổng hợp cho thấy, nhiều địa phương đã gửi báo cáo không đúng mẫu đã hướng dẫn tại Nghị định số 51/2009/NĐ-CP (đối với cá nhân nước ngoài) và Thông tư số 16/2010/TT-BXD (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài) nên đã gây khó khăn cho công tác quản lý việc sở hữu nhà ở của các cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam. Để thực hiện quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường yêu cầu các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo đúng mẫu quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở XD, Sở TN - MT các tỉnh, TP;
- Lưu VT, QLN (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Trần Nam