BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học.

- Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyđịnh về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

- Căn cứ Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐTngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánhgiá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định vềtiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấpchuyên nghiệp,

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD)hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học để các nhà trườngsử dụng trong công tác tự đánh giá từ năm 2013.

Hướngdẫn này thay thế hướng dẫn kèm theo Công văn số 560/KTKĐCLGDngày 06/6/2008 của Cục KTKĐCLGD. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cónhững vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ với Phòng Kiểm định chất lượnggiáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Cục KTKĐCLGD, địa chỉ: 30 Tạ QuangBửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.39747108; fax: 04.39747109; email:kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDĐH;
- Lưu: VT, KĐĐH.

CỤC TRƯỞNGNgô Kim Khôi

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC(Kèm theo Công văn số: 527/KTKĐCLGD ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểmđịnh chất lượng giáo dục)

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mụctiêu của trường đại học (2 tiêu chí)

Tiêu chí 1.1. Sứmạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồnlực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng,nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát triển, gắn kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chínày:

·Các văn bản, nghịquyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản trị, khoa học đào tạo,…) của nhà trường có liên quan đến sứ mạng;

·Kế hoạchchiến lược và các chính sách ngắn hạn của trường;

·Kế hoạchchiến lược và các chính sách dài hạn của trường;

·Kế hoạchchiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;

·Kế hoạchchiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

·Quychế tổ chức và hoạt động của trường;

·Websitecủa trường;

·Cácminh chứng liên quan khác: biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu có liênquan đến sứ mạng của trường . . .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này:

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có ghi rõ và mô tả phát biểu sứ mạngcủa trường không?

·Nếucó, văn bản nào của trường ghi rõ sứ mạng đó?

·Trongbáo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của trường là phù hợp với chức năng, nhiệmvụ của trường không?

·Nộidung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của trường và định hướng phát triển của trườngkhông?

·Báocáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và gắn kết với chiếnlược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước không?

·Báocáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của trường được phổ biến và quán triệt chotất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?

·Sứ mạngcó được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài trường không? Bằngcách nào?

·Sứ mạngcó được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể nhà trường không?

·Báocáo tự đánh giá có cho thấy quy trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượngcó liên quan về sứ mạng của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài:

·Đánhgiá nội dung sứ mạng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trường;

·Đánhgiá sứ mạng phù hợp với nguồn lực và với định hướng phát triển của trường;

·Đánhgiá sứ mạng phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địaphương và cả nước.

·Phỏng vấn: Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảngviên và người học của trường về sự hiểu biết và thái độ của họ đối với tuyênbố sứ mạng của trường.

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đàotạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhàtrường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.

Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này:

·So sánhmục tiêu của trường với mục tiêu đã quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáodục đại học 2012;

·Kế hoạchchiến lược và các dự án của trường;

·Kế hoạchvà nhiệm vụ hàng năm của trường;

·Kế hoạchcủa khoa/trường thành viên;

·Việccông bố chương trình học/chương trình đào tạo;

·Cácminh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điềuchỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệukhác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này:

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mụctiêu của trường và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quyđịnh trong Luật Giáo dục không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mụctiêu và sứ mạng của trường không?

·Mụctiêu của trường có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không?

·Mụctiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?

·Mục tiêu có được các thànhviên trong trường hiểu và chấp nhận rộng rãi không?

·Mục tiêu có được cácđối tượng có liên quan ngoài trường biết đến không?

·Báocáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các minh chứng vào phụlục không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài:

·Xemxét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của trường theo văn bản trường cung cấp;

·Xemxét trường có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiên mụctiêu không?

·Phỏng vấn:Cáclãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về 02 điều gợi ý ở trên.

Tiêu chuẩn 2:Tổ chức và quản lý (7 tiêu chí)

Tiêu chí2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điềulệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoátrong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, quy định, cụ thể hóa, quy chế.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này:

·Cơ cấutổ chức, quy chế và quy định của trường;

·Cơ cấu,danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của trường;

·Cơ chếquản lý và chiến lược của trường;

·Kế hoạchhàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị/bộphận trong tổ chức của nhà trường;

·Bảntổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từngđơn vị/bộ phận của trường;

·Cácminh chứng liên quan khác: cơ cấu tổ chức của nhà trường, biên bản khảosát thực tế tại trường …

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này:

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có miêu tả cơ cấu tổ chức của nhàtrường không?

·Cơ cấutổ chức của nhà trường có gì khác so với quy định trong Điều lệ trường đạihọc?

·Cơ cấutổ chức của nhà trường có tuân theo các quy định nào khác của pháp luật không?

·Có bằngchứng chứng tỏ các thành viên của nhà trường đều hiểu được cơ cấu tổchức và quy trình ra quyết định của nhà trường không?

·Cóminh chứng cho thấy cơ cấu tổ chức của trường đang hoạt động có hiệu quảkhông?

·Có minhchứng cho thấy trường định kỳ xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức của mình vàtrên cơ sở đó cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn? Bao nhiêulâu làm 1 lần?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài:

·Tìmhiểu quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Xem xét tính rõ ràng và chặt chẽcủa các quy định so với Điều lệ trường đại học, các quy định pháp luậtkhác (nếu có);

·Tìmhiểu các minh chứng cho thấy các thành viên trong trường đều hiểu và tuân thủ cácquy định;

·Tìmhiểu các minh chứng cho thấy nhà trường có tìm hiểu nhu cầu và xu hướng phát triểnxã hội làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường,điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự và kế hoạch hành động của trường;

·Xemxét các biên bản của các cuộc họp về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia và kếtquả của các cuộc họp đó;

·Đoànđánh giá ngoài cần xem xét các tài liệu về tài chính của trường: có đủ nguồn lựccho việc thực hiện các thay đổi về cơ cấu tổ chức không?

·Phỏng vấn:Cánbộquản lý các cấp, giảng viên, nhân viên về cơ cấu tổ chức và các quy định:có rõ ràng và minh bạch, có hợp lý và hiệu quả, có được sự đồng thuận và ủng hộkhông?

Tiêu chí 2.2. Có hệ thống vănbản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

Từ khóa: Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácquy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn, quy chế tổ chức;

·Sáchhướng dẫn và các quy định về chất lượng;

·Cácquy định về quản lý chất lượng;

·Hệ thốngtài liệu/văn bản của nhà trường về đào tạo, nhân sự, nghiên cứu, quản trị,tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và các lĩnh vực khác;

·Biênbản các hội nghị/ Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả cáchoạt động của một tổ chức/ của trường;

·Websitecủa trường;

·Cácminh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Có minhchứng nào cho thấy việc phổ biến các tài liệu và văn bản tổ chức đến tận cácđơn vị của trường không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích mức độ hiệu quả củahệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemxét tính hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của trường;

·Xemxét tính hiệu quả của hệ thống quản lý, đặc biệt là việc phổ biến các văn bản vàthực hiện;

·Xemxét các minh chứng khác : như Website, nội san, tài liệu nội bộ, báo cáo tàichính, báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả của việc thực hiện….

·Có sựkhác biệt nào giữa các văn bản/tài liệu và thực tế không?

·Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan, cácnhà quản lý.

Tiêu chí2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của cácbộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.

Từ khóa: Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân định rõ ràng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácquy chế và quy định của trường;

·Hợpđồng lao động cá nhân;

·Cáctài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức trường;

·Cáckế hoạch chiến lược, biên bản họp của hội đồng trường và các hội đồng khác vớicác trưởng khoa/giáo viên;

·Cáckế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai năm) và dàihạn (từ năm năm trở lên);

·Sự phânđịnh nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong hội đồng trường và giữa cácgiảng viên với nhau;

·Cáctài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng khoa/giảng viên trong việcthực hiện các công việc của trường;

·Cácquy định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong trường;

·Cácquy định của trường về quản lý nhân sự;

·Websitecủa trường;

·Cácminh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm vụ, quyền hạngiữa các thành viên, giữa các tổ chức trong trường (ví dụ biên bản phâncông thực hiện một chương trình, kế hoạch, hoạt động nào đó củatrường)

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích đánh giá việc phânđịnh/xác định chức năng, trách nhiệm/ủy quyền và quyền hạn đối củatừng bộ phận, từng chức danh, từng hoạt động của trường không?

·Cácphân định này có bị chồng chéo khi áp dụng đối với tất cả các khoa,phòng/bộ phận trong trường không?

·Có minhchứng nào cho thấy trường có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giácủa cán bộ, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạnđược giao không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemcác bản báo cáo thành tích;

·Xembáo cáo tự đánh giá (nếu có);

·Xemxét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộphận không?

·Có cáckiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?

·Phỏng vấn:Cánbộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường;mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?

Tiêu chí2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trườngđại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổchức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Hiệu quả, được đánh giá tốt, đúng quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cáctài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác trong trường;

·Cáctài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường;

·Cácbáo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và Đảng bộ trường;

·Cácvăn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở…hàng năm củacác tổ chức đoàn thể trong trường;

·Cácminh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích vai trò và hoạt độngcủa tổ chức Đảng và các đoàn thể khác có hiệu quả và theo đúng quy địnhcủa pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động củatổ chức Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường góp phần cho sự đoànkết, huy động các thành viên nhà trường đóng góp cho sự phát triểncủa nhà trường? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cungcấp các minh chứng không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá…)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Tìmhiểu các hoạt động của Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường, các kết luận/đánhgiá hàng năm về các hoạt động của Đảng và các đoàn thể;

·Xemxét tính hiệu quả của các hoạt động đoàn thể thông qua việc tìm hiểu về sự thamgia của các đối tượng có liên quan trong trường theo đúng các quy định và quy trìnhvà việc giám sát thực hiện.

·Phỏng vấn:Cánbộ, giảng viên và người học để tìm hiểu tính xác thực của các minh chứng được cungcấp.

Tiêu chí2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học,bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực đểtriển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt độngcủa nhà trường.

Từ khóa: Tổ chức, đảm bảo chất lượng, chuyên trách, có năng lực, triển khai,duy trì, nâng cao, hoạt động.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này:

·Quyếtđịnh thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảochất lượng của trường;

·Cácquy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;

·Cácquy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;

·Cácvăn bản đánh giá các hoạt động của nhà trường;

·Cáckế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng;

·Cácminh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượngcủa trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ trường có bộphận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộphận này không?

·Nếucó, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kếhoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ đội ngũcán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theochức năng nhiệm vụ được trao hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Tìmkiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảmbảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thểlà:

-Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;

-Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;

-Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;

-Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.

·Thamkhảo website của nhà trường.

·Phỏng vấn:Cácgiảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin vềviệc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng caochất lượng của trường.

Tiêu chí2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắnhạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhàtrường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạchcủa nhà trường.

Từ khóa: Chiến lược, kế hoạch phát triển, phù hợp, chính sách và biện phápgiám sát, đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Kế hoạchchiến lược của nhà trường;

·Cáckế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của trường;

·Kế hoạchquản lý chiến lược của trường;

·Cácchính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;

·Cácbáo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của nhà trường về việc thực hiệncác kế hoạch chiến lược;

·Cácminh chứng khác liên quan đến chiến lược phát triển của trường:….

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ trường có các kế hoạchchiến lược, các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp vớiđịnh hướng phát triển và sứ mạng của trường không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường cónhững chính sách và biện pháp nào để giám sát, đánh giá việc thựchiện các kế hoạch không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy kế hoạch phát triển củatrường được định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và có những điều chỉnhkịp thời để phù hợp với chuyển biến mới của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Tìmcác thông tin và các tài liệu để khẳng định trường có các chiến lược và kế hoạchphát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứmạng của trường;

·Tìmcác thông tin và các tài liệu trường về các chính sách và biện pháp giám sát, đánhgiá việc thực hiện các kế hoạch của trường;

·Tìmcác thông tin và các tài liệu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạchcủa trường.

·Phỏng vấn: Một số nhà quản lý ở trường vàở các khoa và bộ môn hoặc một số giảng viên về:

-Cáckế hoạch ngắn hạn và trung hạn của trường được xây dựng trên cơ sở nào?

-Nhàtrường có xây dựng các kế hoạch chiến lược nhằm thực hiện các kế hoạch nàykhông?

-Nhàtrường có Hội đồng tư vấn hoặc có tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các đốitượng ngoài trường có liên quan nhằm xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phát triểncủa mình không?

Tiêu chí2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quanchủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáocủa nhà trường.

Từ khóa: Định kỳ, hoạt động, lưu trữ.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Quyđịnh về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;

·Biênbản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;

·Cácbáo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;

·Cáchồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;

·Cácminh chứng khác liên quan đến hoạt động báo cáo và lưu trữ củatrường:…..

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) đã làm rõ việc nhà trường thựchiện định kỳ các báo cáo lên cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý chưa?

·Nhàtrường thực hiện việc báo cáo như thế nào? Có đúng hạn không?

·Địnhkỳ bao lâu phải báo cáo?

·Nhàtrường đã có các quy định về công tác lưu trữ chưa?

·Côngtác lưu trữ của trường được tiến hành như thế nào? Hồ sơ được lưu trữ trong baolâu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemxét các báo cáo định kỳ của trường gửi cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý. Cácbáo cáo này có cho thấy các thông tin đầy đủ về các hoạt động của trường không?

·Cáchồ sơ lưu trữ có tuân thủ các quy định không?

·Xemxét các minh chứng là các hồ sơ lưu trữ.

·Phỏng vấn: Cán bộ các phòng ban chức năng đểxác nhận tính xác thực của các báo cáo và công tác lưu trữ của trường.

Tiêu chuẩn 3:Chương trình đào tạo (6 tiêu chí)

Tiêu chí3.1. Chương trình đào tạo của trường đại học đượcxây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sựtham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặctrên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cánbộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng laođộng và người đã tốt nghiệp.

Từ khóa: Chương trình, xây dựng, tham khảo, tham gia.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchương trình đào tạo của trường;

·Sổtay sinh viên;

·Websitecủa trường;

·Cácmiêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách về phát triển chươngtrình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;

·Cáctài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT,…);

·Cácquy trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các quy trình lấy ý kiến phảnhồi về các lý do không thực hiện được;

·Nộidung làm việc/biên bản các cuộc họp của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên,cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các nhàtuyển dụng, người đã tốt nghiệp… khi xây dựng và phát triển chươngtrình;

·Cácminh chứng khác liên quan đến chương trình đào tạo của trường:…

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ quy trình xây dựngvà phát triển các chương trình của trường là theo các quy định hiện hànhcủa Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại họccó uy tín trong nước hoặc trên thế giới và có đủ các thành phần tham gianhư yêu cầu của tiêu chí không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường cóđịnh kỳ điều chỉnh, bổ sung và phát triển hệ thống các chương trìnhđào tạo không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài:

·Khảosát các chương trình hiện có và quy trình phát triển chương trình của nhàtrường về mức độ hoàn chỉnh của chúng;

·Xemcác minh chứng (như biên bản các cuộc họp) về sự tham gia của các thành phần cóliên quan (như các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyểndụng, người học đã tốt nghiệp) vào việc xây dựng chương trình. Kết quả của cáccuộc họp này như thế nào? Các đóng góp và ý kiến của các đối tượng này có đượclưu ý và thực hiện không?

·Có minhchứng nào cho thấy các chương trình được xây dựng dựa theo quy định hiện hànhcủa Bộ GD&ĐT?

·Cácminh chứng cho thấy các đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các nhàtuyển dụng có tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu chương trình.

·Phỏng vấn: Người học và giảng viên để tìm hiểuxem các chương trình giáo dục/đào tạo đã được hoàn chỉnh chưa và luôn cósẵn để người học và giảng viên tham khảo không; hội đồng trường (hoặc hội đồngquản trị đối với các trường ngoài công lập) và đặc biệt là các chủ nhiệm khoa/bộmôn, giảng viên và những người có trách nhiệm, đại diện các nhà tuyểndụng, người đã tốt nghiệp tham gia xây dựng và phát triển chương trình như thếnào.

Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợplý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹnăng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thịtrường lao động.

Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, cấu trúc, thiết kế , đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchương trình đào tạo của trường;

·Quytrình xây dựng chương trình của trường;

·Sổtay sinh viên;

·Websitecủa trường;

·Cácđề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;

·Chươngtrình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của trường (kiến thức, kỹ năng, tháiđộ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý vàphương pháp giảng dạy mà chương trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết chongười học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phươngpháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách phát triển chươngtrình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;

·Cáctài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT…);

·Cácquy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở cáccấp;

·Nộidung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chươngtrình;

·Quyđịnh về chương trình của Bộ GD&ĐT;

·Cácđánh giá phản hồi của người học về chương trình;

·Cácbiên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;

·Cáchợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triểnchương trình;

·Nộidung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địaphương/quốc gia/quốc tế về chương trình;

·Cácchương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các quy định của nhà trườngvề xây dựng và phát triển chương trình;

·Biênbản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tươngtự ở các trường đại học khác;

·Cácquy định của nhà trường về việc xây dựng mục tiêu chương trình;

·Nộidung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;

·Cáctài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;

·Cácminh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáodục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đàotạo của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiếtkế một cách hệ thống không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được các chươngtrình đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng vàyêu cầu nhân lực của thị trường lao động không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Cácmục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràngvà cụ thể không?

·Cácmục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được địnhnghĩa rõ ràng không?

·Chươngtrình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thứcchuyên ngành không?

·Chươngtrình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn họckhông?

·Chươngtrình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạokhông? Cụ thểsự đáp ứng ấy như thế nào?

·Trongcác học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quanchặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chươngtrình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyểndụng và nhu cầu học tập của người học không?

·Có minhchứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhucầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?

·Nhàtrường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trườnglao động trong và ngoài nước không?

·Nhàtrường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dòmức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là ngườihọc không?

Tiêu chí3.3. Chương trình đào tạo chính quy và giáodục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Chương trình, chính quy, thường xuyên, thiết kế, theo quy định, chấtlượng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchương trình đào tạo chính quy;

·Cácchương trình đào tạo thường xuyên;

·Cácquy định của Bộ GD&ĐT, các quy định của trường về chương trình đào tạo chínhquy và thường xuyên;

·Biênbản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy và/hoặc giáodục thường xuyên;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trìnhgiáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đàotạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng theo quy định không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đàotạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượngbậc học?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có dùng mộtchương trình đào tạo và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình đào tạocủa giáo dục chính quy và thường xuyên không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemxét các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo thườngxuyên;

·Có sựkhác nhau giữa các chương trình đào tạo chính và thường xuyên không? Khác nhaunhư thế nào?

·Có sựkhác nhau giữa các chuẩn đánh giá của các chương trình đào tạo chính quy và vàthường xuyên không? Khác nhau như thế nào?

·Nhàtrường có kế hoạch để một đơn vị nào quản lý chất lượng đào tạo chung cho cả cácchương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên không? Nếu có, hãy môtả quy trình và cách thức làm việc của đơn vị này;

·Xem xét hệ thống quảnlý và đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, nếu có;

·Xemxét mức độ khác biệt giữa các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;

·Phỏng vấn:

-Cánbộ quản lý đào tạo về các quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của trường vềchương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;

-Giảngviên, người học về chất lượng các chương trình đào tạo chính quy và thườngxuyên;

-Cánbộ quản lý đào tạo, chủ nhiệm khoa/bộ môn về kế hoạch của nhà trường trong việcđảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên.

Tiêu chí3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điềuchỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiếnphản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dụcvà các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xãhội của địa phương hoặc cả nước.

Từ khóa: Chương trình, bổ sung, điểu chỉnh, tham khảo, phản hồi, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Xemtiêu chí 3.1;

·Biênbản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục với cánbộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình;

·Cácchương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 nămgần nhất;

·Biênbản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựusinh viên về chương trình giáo dục;

·Cácminh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trìnhgiáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ trường địnhkỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chươngtrình đào tạo không? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình đào tạo/khóahọc/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnhđó không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ việc điều chỉnh, bổsung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến quốctế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liênquan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặcbiệt là của địa phương không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemxét tính cập nhật của các chương trình đào tạo;

·Xemxét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?

·Xácđịnh các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo;

·Kế hoạchbổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhàtrường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có cácchương trình đào tạo cạnh tranh);

·Cácchương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạokhông? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạocủa nhà trường không?

·Nhàtrường có các quy trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chươngtrình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các quy trình bổsung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đókhông?

·Nhàtrường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của cácnước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không?

·Nhàtrường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trìnhđào tạo không?

·Phỏng vấn:Giảngviên và cán bộ quản lý các chương trình đào tạo, một số thành viên trong Hội đồngtrường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.

Tiêu chí3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướngđảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.

Từ khóa: Chương trình, thiết kế, liên thông.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông dọc và liênthông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài;

·Biênbản các cuộc hội hop về thiết kế chương trình liên thông;

·Biênbản làm việc với các trường đại học/cao đẳng khác về đào tạo liên thông;

·Đề cươngchi tiết các học phần/modun/môn học trong chương trình liên thông;

·Cácthỏa thuận đào tạo liên thông với các trường đại học/cao đẳng khác;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình đào tạo liên thông hoặc cácthỏa thuận giữa các trường/chương trình đào tạo khi người học kết thúc một trìnhđộ đào tạo/chương trình và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương trình caohơn;

·Cácminh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong chương trình giáodục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường có thiếtkế các chương trình giáo dục liên thông dọc và liên thông ngang không,kết quả thế nào?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chương trình đàotạo thiết kế có đảm bảo tính liên thông theo trình độ và các quyđịnh chuyển đổi trong liên thông không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Cácchương trình đào tạo của trường có cho thấy sự gắn kết giữa các trình độ đào tạokhác nhau không?

·Cácphương pháp giảng dạy có thay đổi ở các trình độ đào tạo khác nhau không?

·Việcchuyển đổi từ một trình độ đào tạo thấp hơn lên một trình độ đào tạo cao hơn củangười học có dễ dàng không?

·Việcchuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời gian sang bán thời gian hoặc ngược lạicó dễ dàng không?

·Việcchuyển đổi từ một trường đại học này sang một trường đại học khác có dễ dàngkhông?

·Mứcđộ tự học của người học theo thời gian học tại trường hoặc khi chuyển lên một trìnhđộ đào tạo khác cao hơn có tăng hay không? Mức độ này có được xác định trongmục tiêu giảng dạy của các giảng viên không?

·Khitốt nghiệp, chất lượng (kiến thức, kỹ năng…) của người học có thực sự đạt được theoyêu cầu của trình độ đào tạo.

·Phỏng vấn:

-Giảngviên và cán bộ quản lý, một số thành viên hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộmôn và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về xây dựng, thiết kế và phát triển cácchương trình đào tạo và các đối tượng có liên quan khác về chương trình liênthông;

-Cácgiảng viên về các quy trình thiết kế chương trình đào tạo và làm thế nào để có sựkết hợp với các trường đại học/cao đẳng khác;

-Ngườihọc các trình độ đào tạo cao hơn về các vấn dề chuyển đổi từ trình độ đào tạo nàysang trình độ đào tạo khác;

·Có minhchứng nào cho thấy có các thỏa thuận chuyển đổi liên thông và kế hoạch thựchiện không?

·Chươngtrình đào tạo có phải là một cản trở cho người học khi chuyển từ trường này sangtrường khác không? Hoặc từ trình độ học này sang trình độ học khác không?

·Xácđịnh các chương trình đào tạo nào cần được xây dựng lại để có thể tạo điều kiệncho người học chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác, từtrường này sang trường khác dễ dàng;

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo liênthông.

Tiêu chí3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá vàthực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

Từ khóa: Chương trình, đánh giá, cải tiến, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cáctài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, quy định và quy trình đánh giá chươngtrình đào tạo;

·Cáctài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường;

·Cáctài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên bản của các cuộc họp về đánhgiá và cải tiến chương trình;

·Cáccơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho đánh giá và cải tiếnchương trình;

·Cáckhảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương trình;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất lượng củacác chương trình giáo dục trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ các chương trình trongtrường có được định kì xem xét đánh giá không? Nếu có, có bao nhiêu chươngtrình đã được xem xét trong thời gian qua?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ kết quả đánh giá có đượcdùng để cải tiến chất lượng chương trình không? Có minh chứng nào không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có thành lập hội đồng xem xét việc đánh giá và xem xét các chương trình đãđược cải tiến không?

·Cácý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về kết quả đánh giá các chương trình?Các chương trình đã được cải tiến?

·Cáckế hoạch định kì đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo có được áp dụng cho tấtcả các chương trình của trường không?

·Có chươngtrình nào chưa được định kì đánh giá và cải tiến chất lượng không?

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo(7 tiêu chí)

Tiêu chí4.1. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêucầu học tập của người học theo quy định.

Từ khóa: Đa dạng, hình thức đào tạo, đáp ứng, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácquy định của nhà trường về các chương trình đào tạo và các hình thức đào tạo;

·Sổtay sinh viên;

·Websitecủa trường;

·Cáchợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các trường mà người học theo học trướcđây;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình đào tạo của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả các hình thức đào tạođang có của trường?

·Báocáo có khẳng định được các hình thức đào tạo mà trường đang có đã đápứng nhu cầu học tập của người học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có đánh giá được nhu cầu của người học không?

·Nhàtrường có triển khai các loại hình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá đượcnhư sau:

- Các kiến thức và kinh nghiệp trướcđây của người học mới nhập học;

- Các chiến lược củng cố và hỗ trợhọc tập cho người học;

·Có minhchứng nào cho thấy nhà trường/khoa/bộ môn có kế hoạch về thời gian, kinh phí,nhân sự để đánh giá, xem xét sự phù hợp và khả thi của các hình thức đào tạokhác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học tập không?

·Phỏng vấn: Cán bộ quản lý chương trình đàotạo, đảm bảo chất lượng, chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà giáo dục, giảng viên, ngườihọc và người học tốt nghiệp về:

-Cácchương trình và hình thức đào tạo, về tính thích hợp của chúng với nhu cầu học tậpcủa người học;

-Cácđơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà các hình thức đào tạo và phươngpháp giảng dạy còn chưa phù hợp với nhu cầu người học;

-Cáckế hoạch/hoạt động về cải tiến các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằmđáp ứng nhu cầu người học.

Tiêu chí4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợpvới học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tínchỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Từ khóa: Kết quả học tập, niên chế, học phần, kế hoạch, quy trình đàotạo, học chế tín chỉ.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Miêutả chi tiết/đề cương chi tiết: của chương trình, của các môn học;

·Kế hoạch chuyển đổi từquy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ;

·Chươngtrình đào tạo theo tín chỉ của trường;

·Hệ thốngđánh giá;

·Cácnội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảngviên;

·Kế hoạchđảm bảo chất lượng chương trình;

·Cáchoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;

·Cáctài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các quyđịnh có liên quan đến khung chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học);

·Cácminh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên chế và theotín chỉ .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có minh chứng cho thấy các quy trìnhvà các quy định về việc công nhận kết quả của người học theo niên chế kết hợpvới học phần? hay theo học chế tín chỉ không?

·Báocáo có khẳng định nhà trường kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chếsang học chế tín chỉ? Hoặc các học chế khác có tính linh hoạt và thích hợp nhằmtạo điều kiện thuận lợi cho người học?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có hệ thống lưu trữ kết quả học tập của người học theo học phần hay họcchế tín chỉ không?

·Cácgiảng viên và người học có hiểu được cách vận hành của hệ thống này không?

·Cáckế hoạch chuyển đổi có được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu đào tạo của các khóahọc không?

·Nhàtrường có xây dựng được một hệ thống các tín chỉ hoặc học chế khác có tính mềm dẻo,linh hoạt, rõ ràng, thích hợp và đáp ứng nhu cầu của người học không? Minh chứng?

·Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên và ngườihọc:

- về các học chế mà trường đang thực hiện, kế hoạch sắp đến của nhà trường

- về tính linh hoạt, thích hợp của học chế tín chỉ hoặc các học chế khác màtrường đang có kế hoạch thực hiện

·Xácđịnh các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc công nhận kếtquả người học còn chưa linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người học, chưa tạo điềukiện thuận lợi cho người học.

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc công nhận kết quả người học nhằm tạođiều kiện thuận lợi cho người học.

Tiêu chí4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý cáchoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phươngpháp dạy và học,phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướngphát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, hoạt động giảng dạy, đổi mới, phương phápdạy và học, đánh giá kết quả học tập.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Miêutả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;

·Kế hoạchđảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Aiđánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?);

·Cáchoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;

·Cáctài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên;

·Cáctài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của trường/giảng viên;

·Nộidung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy;

·Kinhphí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệgiảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của cáckhóa học;

·Cáctài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạyvà kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên;

·Cácminh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm trađánh giá, đánh giá giáo viên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có kếhoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viênkhông?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường đã triểnkhai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểmtra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và làm việc theonhóm không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có quy trình đánh giá giảng dạy không?

·Nhàtrường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?

·Nhàtrường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cảitiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/côngnghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).

·Việcđánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánhgiá hiệu quả kết quả học tập của người học không?

·Việchướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảngviên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên cóthực hiện các phương pháp này không?

·Ngườihọc có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?

·Phỏngvấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và ngườihọc về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí 4.1;

·Xácđịnh các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc đánh giá chấtlượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;

·Xácđịnh các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc hướng dẫn ngườihọc tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý vàthực hiện;

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việchướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm;

·Ngườihọc có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phươngpháp và quy trình như thế nào?

·Giảngviên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phươngpháp và quy trình như thế nào?

·Nhàtrường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trìnhnày có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?

Tiêu chí4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá đượcđa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợpvới hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằngchất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của ngườihọc về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giảiquyết vấn đề.

Từ khóa: Phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá, đa dạng, nghiêm túc, kháchquan, chính xác, công bằng, phù hợp hình thức đào tạo, đảm bảo chất lượng,đánh giá mức độ tích lũy.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácmiêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học;

·Cáckế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo;

·Cáctài liệu về kiểm tra đánh giá: quy chế, quy định về kiểm tra đánh giánhư ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương pháp kiểm trađánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi - kiểm tra đánhgiá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu nại … ;

·Cácminh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập củanhà trường .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường đã triển khaiphương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá: đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc,khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức họctập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạokhông?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu ra được các các phươngpháp và tổ chức kiểm tra đánh giá mà trường sử dụng, nhờ nó đã đánhgiá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thựchành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?.

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Đánhgiá các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường?

·Cácphương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đảm bảo tính nghiêm túc,khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo hay không? cóđảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo hay không?

·Cácphương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đánh giá được mức độ tíchluỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực pháthiện, giải quyết vấn đề không?

·Kể têncác đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo sử dụng các phương pháp vàquy trình kiểm tra đánh giá còn chưa công bằng, chính xác hoặc chưa phù hợp vớimục tiêu đào tạo;

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các phương pháp và quy trình kiểm trađánh giá;

·Xemxét các bài làm/bài luận về nhà/bài khóa luận trong các năm trước;

·Xemxét các minh chứng về hệ thống kiểm tra có thể đánh giá được các khả năng thực hànhvà và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề của người học;

·Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảngviên, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu sinh viên về hoạt độngkiểm tra đánh giá của nhà trường có đáp ứng các yêu cầu của tiêuchí nêu ra không?

Tiêu chí4.5. Kết quả học tập của người học được thông báokịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ đượccấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Từ khóa: Kết quả học tập, thông báo, lưu trữ, chính xác, an toàn, Văn bằngchứng chỉ, đúng quy định, công bố.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Hồ sơquản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hainăm gần đây:

- Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràngvà có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếpcận;

- Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy;

- Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các thôngtin không?

·Cáchồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;

·TrangWebsite của trường;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học;

·Cácminh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của ngườihọc . . .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được và cung cấpminh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ,chính xác và an toàn không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được việc cấp vănbằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng củatrường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có các chính sách về kiểm tra đánh giá không?

·Hồ sơvề kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính)và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các quy định về việc vào điểm, mật mã,an toàn cháy nổ, an toàn về dữ liệu (back-ups)?

·Nhàtrường có các biện pháp phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng vàlưu trữ hồ sơ điểm không? (con dấu của trường, chữ ký, các biện pháp về lưu giữphôi bằng, in ấn…);

·Kếtquả học tập của người học được công bố như thế nào?

·Việcthực hiện có tuân thủ theo các quy định không? (hệ thống thông tin của nhà trường,ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm (ICT và sổ sách);

·Có nhiềusai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng? Nhà trường giải quyết như thế nào?

·Xemxét hệ thống quản lý kết quả học tập của trường. Xem xét mức độ kịp thời trong việcthông báo điểm cho người học, về mức độ đầy đủ, an toàn của các hồ sơ, về việccấp bằng/chứng chỉ;

·Kếtquả học tập có được công bố cho người học qua mạng không?

·Xácđịnh quy trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằmtránh các sai sót có thể xảy ra. Lưu ý việc tránh các sai sót được tiến hành nhưthế nào;

·Xemxét các trường hợp kiện cáo hay phản ánh về việc sai sót, mức độ an toàn của việclưu trữ hồ sơ;

·Xácđịnh các trường hợp sai sót về an toàn dữ liệu hoặc trong việc cấp bằng;

·Traođổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến hệ thống vào điểm, lưu trữ và cấp bằng.

·Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhàquản lý, giảng viên, nhân viên, người học và người học tốt nghiệp. Đặc biệt lưuý các ý kiến của các giảng viên và người học về nhà trường đã đáp ứng yêucầu của tiêu chí như thế nào?

Tiêu chí4.6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhàtrường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khitốt nghiệp.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, tốt nghiệp, việc làm, thu nhập.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cơ sởdữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ thống ICT);

·Cơ sởdữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập saukhi tốt nghiệp;

·Cácđề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có người học củatrường hoặc ở các trường khác;

·Cácminh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của trường .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả trường có cơ sở dữliệu về hoạt động đào tạo của trường không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được trườngcó cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thunhập của họ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có tiến hành khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp không? Nếu có, địnhkì là bao lâu/lần?

·Tỉ lệsinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là bao nhiêu?

·Có baonhiêu người học tìm được việc làm sau 3 tháng, 6 tháng và một năm sau khi tốtnghiệp?

·Thunhập của sinh viên tốt nghiệp?

·Có baonhiêu sinh viên tốt nghiệp cảm thấy hài lòng với công việc của mình?

·Xemxét các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường

·Tìmhiểu nhà trường có khảo sát về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp. Các khảo sát nàylà chính thức hay không chính thức? Có đáng tin cậy không?

·Nhàtrường có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp với việc làmcủa mình;

·Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan như cánbộ quản lý đào tạo/khoa/bộ môn về cơ sở dữ liệu của trường.

Tiêu chí4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đốivới người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phùhợp với yêu cầu của xã hội.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, chất lượng, điều chỉnh, hoạt động đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Kế hoạchđánh giá chất lượng đào tạo của trường;

·Kế hoạchhàng năm của trường, trong đó có kế hoạch đào tạo;

·Kế hoạchtheo dõi sinh viên tốt nghiệp;

·Cáckhảo sát sinh viên tốt nghiệp;

·Cácđánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo;

·Cácđiều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhàtuyển dụng;

·Kế hoạchđiều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phảnhồi của sinh viên tốt nghiệp;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệpvà điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch đánh giángười học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kế hoạch điềuchỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Kế hoạchđánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường được xây dựng như thế nào?

·Việcthực hiện kế hoạch đào tạo được tiến hành như thế nào?

·Nhàtrường có kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào?

·Nhàtrường có thực hiện các khảo sát sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào? Nếu có,xin cho biết các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của trường?

·Nhàtrường có thực hiện các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điềutra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng không? Kết quả như thế nào?

·Nhàtrường có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi,trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp không? đề nghị cung cấp minh chứng.

·Phỏng vấn: Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viênvà sinh viên tốt nghiệp theo các câu hỏi trên.

Tiêu chuẩn 5:Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)

Tiêu chí5.1. Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triểnđội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mụctiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học;có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

Từ khóa: Kế hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm,đáp ứng, phù hợp, quy trình, tiêu chí, rõ ràng, minh bạch.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Quyđịnh của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân sự;

·Quyđịnh của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý nhân sự;

·Websitecủa trường;

·Tự đánhgiá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên;

·Cáctài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ trường/khoa/bộ môn như kế hoạchphát triển đội ngũ ở các năm trước, năm hiện tại và những năm sau;

·Danhsách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ trường tham gia trong thờigian qua;

·Cácminh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng viên và sửdụng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trương .

Các câu hỏi dành cho tiêu chínày

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường hàngnăm đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũgiảng viên nhân viên không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường đã cóquy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợpvới điều kiện cụ thể của trường không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường cóquy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có các minh chứng về kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ không?

·Nếucó, kế hoạch đó có cho thấy rõ các quy trình đào tạo, phát triển năng lực vàchuyên môn không?

·Có minhchứng cho thấy kế hoạch này đang được thực hiện, các minh chứng cho thấy cácnhân sự đang được đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch này không?

·Có minhchứng nào cho thấy nhà trường có định kỳ đánh giá, xem xét lại kế hoạch pháttriển và bồi dưỡng đội ngũ của mình không?

·Xemxét các tài liệu/minh chứng kể ở trên và kế hoạch phát triển nhân sự của nhà trường

·Phỏng vấn: Giảng viên và nhân viên để xác địnhtính xác thực của các minh chứng tìm được theo yêu cầu của Tiêu chí

·Nếunhư chưa có đủ các minh chứng bằng tài liệu, cần có kế hoạch để phỏng vấn thêm:cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học để xác định mức độ đạt được củanhà trường về tiêu chí này.

Tiêu chí5.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viênđược đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.

Từ khóa: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đảm bảo quyền dân chủ.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Tàiliệu về cơ cấu tổ chức của nhà trường: Hội đồng trường, hội đồng khoa học…;

·Cácquy định về quyền dân chủ trong trường đại học;

·Cácbiên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm;

·Cácbiên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên;

·Cácbiên bản họp Đảng ủy;

·Cácđơn từ tố cáo, khiếu nại;

·Báocáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường cócác quy định và các hoạt động để đảm bảo về quyền dân chủ cho các thànhviên trong trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Có minhchứng cho thấy các tổ chức của nhà trường hoạt động tuân thủ theo nguyên tắcdân chủ? Hoạt động có hiệu quả?

·Nhàtrường có hội đồng trường? Có các hội đồng tư vấn khoa học? Thanh tra nhân dân?

·Nhiệmvụ và quyền hạn của các tổ chức này được thực hiện đúng quy định? Bao lâu thì cáctổ chức này họp một lần? Có các biên bản của các cuộc họp này?

·Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủnhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên và người học về việc:

-Nhàtrường có các quy định và hoạt động đảm bảo quyền dân chủ không?

-Họ cótin rằng các cơ chế hiện nay trong trường là đảm bảo quyền dân chủ của họ haykhông?

Tiêu chí5.3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho độingũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ởtrong và ngoài nước.

Từ khóa: Chính sách, biện pháp, tạo điều kiện, tham gia, chuyên môn, nghiệpvụ, trong và ngoài nước.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchính sách của nhà trường về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ;

·Cácquy định của nhà trường/khoa/bộ môn về kinh phí cũng như các chính sách, quy địnhtạo điều kiện cho giảng viên tìm kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lựcchuyên môn của mình;

·Danhsách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn khoa học trong và ngoàinước;

·Cácquyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

·Cácminh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp dành cho hoạtđộng chuyên môn của các cán bộ trường .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chính sách, biênpháp nhà trường đã triển khai nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý vàgiảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các kết quả triểnkhai chính sách, biên pháp của nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộquản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nướckhông?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Có minhchứng nào cho thấy nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viêntham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

·Có minhchứng nào cho thấy trường có các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các đốitác nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của đội ngũ không (ví dụ: biênbản các cuộc họp, tham gia các hội thảo…);

·Xemxét khối lượng công việc của cán bộ quản lý và giảng viên: có đủ các cơ hội để cóthể phát triển năng lực chuyên môn/kỹ năng nghê nghiệp không?

·Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủnhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:

-Nhà trường có chương trình phát triển chuyên môn cho cán bộquản lý và giảng viên không? Hiệu quả của các chương trình này?

-Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoàinước không?

-Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội lựa chọn các hội thảo trong và ngoàinước nào để tham gia không?

-Nhà trường có chính sách/chế độ để giảng viên có thời gian dành cho nghiêncứu không?

Tiêu chí 5.4. Đội ngũ cán bộ quản lýcó phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệmvụ được giao.

Từ khóa: Cán bộ quản lý, phẩm chấtđạo đức, năng lực quản lý, hoàn thành nhiệm vụ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chínày

·Cáctài liệu về nhân sự, bao gồm:

-Lý lịchkhoa học của cán bộ quản lý, trong đó có các thông tin về kinh nghiệm quản lý;

-Cácđánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức củacán bộ quản lý;

-Tự đánhgiá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cánbộ quản lý;

-Cácphản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên mônvà phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;

-Cácquyết định xử lý kỷ luật (nếu có)

-Cácphản ảnh, đơn từ tố cáo, khiếu nại;

-Cácminh chứng khác liên quan …………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộquản lý của trường có có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệpvụ không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộquản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Cácminh chứng về các cán bộ quản lý có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và hoànthành nhiêm vụ được giao trong báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêuchí) có xác đáng không?

·Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viênvà nhân viên với các câu hỏi sau:

-Cán bộ quản lý của trường có đủ phẩm chất, đạo đức để thực hiện tốtvai trò của mình với tư cách là đại diện cho trường về mặt đối nội và đốingoại không? Có trường hợp nào đáng chê trách không?

-Cán bộ quản lý của trường có thực hiện đúng các quy trình và chính sáchcủa trường trong việc điều hành công việc của mình không?

-Cán bộ quản lý của trường có thường xuyên tìm hiểu và giải quyết/đáp ứngđược các nhu cầu cần thiết của các đơn vị chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy)trong trường không?

-Cán bộ quản lý của trường có được đảm bảo quyền dân chủ trong nhàtrường không?

Tiêu chí5.5. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chươngtrình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược pháttriển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

Từ khóa: Giảng viên, đủ số lượng, thực hiện, mục tiêu, tỉ lệ.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Chiếnlược phát triển giáo dục của trường;

·Danhsách toàn bộ giảng viên của trường;

·Tỉ lệgiảng viên/người học của từng ngành đào tạo;

·Cáctài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng viên/người học;

·Danhmục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại trường;

·TrangWebsite của trường;

·Số lượngchương trình đào tạo/số lượng giảng viên (có theo đúng quy định của nhà trườngkhông? Nếu không, cho biết lý do.

·Cáctài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm:

-Tỉ lệvắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời gian và chế độ…);

-Danhsách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học;

-Số lượnggiảng viên/từng môn học;

-Cácminh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người học/giảngviên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường cóđủ giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoahọc không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy tỷ lệ giảng viên/ngườihọc từng bước đạt chuẩn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Nhàtrường có minh chứng nào cho thấy quy trình/chính sách/quy định giám sát cơ cấuvà mức độ thực hiện của đội ngũ giảng viên không?

·Tỉ lệgiảng viên/người học?

·Tỉ lệnghiên cứu/giảng dạy của giảng viên?

·Nghiêncứu và xem xét toàn bộ các tài liệu/minh chứng đã đề cập trên

·Xemxét tỉ lệ giảng viên/người học, nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên

·Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên,nhân viên, người học và cựu sinh viên với các câu hỏi sau:

-Số lượng trung bình của người học trong một lớp học? Số lượng này có làmcho việc giảng dạy và học tập trở nên kém hiệu quả không?

-Số lượng giảng viên/từng chương trình đào tạo có đủ không? Có tuân thủ cácquy định của nhà trường không? Có đúng như nhà trường đã công bố với người họckhông?

-Nhà trường có các chức danh dành cho giảng viên không (trợ giảng, giảngviên, giảng viên chính…)? Có các quy định và chính sách dành cho từng chức danhkhông?

-Có ngành đào tạo nào gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ cho giảngviên không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục khó khăn này?

Tiêu chí5.6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn đượcđào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảmbảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin họcđáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Giảng viên, trình độ chuẩn, cơ cấu, ngoại ngữ, tin học.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Lý lịchkhoa học trích ngang của đội ngũ giảng viên;

·Bằngcấp chuyên môn, vi tính và ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên;

·Danhsách đội ngũ giảng viên của từng đơn vị đào tạo;

·Cáccông trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây;

·Cáccông bố khoa học (sách, bài báo, tham luận khoa học… của đội ngũ giảng viên trongvòng 5 năm gần đây);

·Cácminh chứng cho thấy giảng viên có tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nướcvà tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu của mình;

·Cácminh chứng khác liên quan đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, noại ngữvà tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường.

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũgiảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy địnhkhông?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có độingũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trìnhđộ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứngnhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Cóđủ minh chứng về trình độ chuyên môn và cơ cấu của đội ngũ giảngviên không?

·Có minhchứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp ngoại ngữ không (ví dụ: TOEFLhoặc IELTS đối với tiếng Anh)?

·Có minhchứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp tin học không (ví dụ: trình độ A,B, C tin học)?

·Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên,nhân viên, người học và cựu sinh viên tập trung vào các vấn đề sau:

-Đánh giá của người học về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;

-Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào đểngười học kết luận như vậy?

-Trình độ tin học của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để ngườihọc kết luận như vậy?

-Vấn đề cập nhật kiến thức chuyên môn của giảng viên.

Tiêu chí5.7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng vềkinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

Từ khóa: Giảng viên, cân bằng, kinh nghiệm, trẻ hóa.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchính sách về quản lý và phát triển nhân sự của nhà trường, kinh phí;

·Kế hoạchvề kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên;

·Cáckế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên;

·Hồ sơvà lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của trường, trong đó có toàn bộ cácthông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi;

·Cáchồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ giảng viên củatrường;

·Cácbáo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận xét của cán bộ quảnlý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình thức kỷ luật…);

·Cácminh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đôi ngũ giảng viên cókinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứngcó sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viêncủa nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Có minhchứng cho thấy trường có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên không?

·Có minhchứng cho thấy trường có các chính sách tuyển dụng hoặc giữ lại các giảng viêntrẻ có năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ không?

·Số lượnggiảng viên trẻ của trường trên toàn bộ số lượng giảng viên là bao nhiêu? Sốlượng giảng viên trẻ trong từng đơn vị của trường?

·Giảngviên trẻ của nhà trường có đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lựcgiảng dạy không?

·Nhàtrường có các chính sách về việc hướng dẫn/giúp đỡ các giảng viên trẻ không? Cókinh phí dành cho việc bồi dưỡng cán bộ trẻ không?

·Phỏng vấn: Các giảng viên trẻ và lâu năm đểtìm hiểu các thông tin về các quy định đội ngũ của nhà trường. Có thể hỏi cáccâu hỏi sau:

- Nhà trường có chương trình nào dành riêng cho giảng viên trẻ không?

- Nhà trường có chính sách, quy định nào để đảm bảo rằng giảng viên trẻ đượcđào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường?

- Đội ngũ giảng viên trẻ có bằng cấp và năng lực theo yêu cầu của trường không?Nếu không, nhà trường có chính sách và kinh phí để hỗ trợ họ học tiếp để lấybằng cấp theo quy định và theo yêu cầu của nhà trường không?

Tiêu chí5.8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng,có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụcó hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Kỹ thuật viên, nhân viên, số lượng, năng lực, bồi dưỡng, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácchính sách về quản lý và phát triển nhân sự của trường, kinh phí;

·Kế hoạchvề kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ kỹ thuậtviên;

·Hồ sồvà lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;

·Cáchồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kỹthuật của trường;

·Cácminh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viêntrường .

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằngchứng về đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường có đủ số lượng, nănglực chuyên môn và được bồi dưỡng định kỳ để phục vụ có hiệu quả cáchoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường không?

·Báocáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứngvề mức độ phục vụ hiệu quả của đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên nhàtrường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Tìmkiếm toàn bộ các tài liệu/minh chứng về đội ngũ và bằng cấp chuyên môncủa các kỹ thuật viên, nhân viên của trường;

·Tìmkiếm các văn bản tổng kết, đánh giá chất lượng và hiệu quả củacông tác của các kỹ thuật viên và nhân viên trường;

·Xemxét các trường hợp vắng mặt và nghỉ việc của đội ngũ kỹ thuật viên (mức độ thườngxuyên, việc thuyên chuyển…).

·Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhânviên và người học về trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên, về mức độ phục vụ (cóhiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không). Có thể sửdụng các câu hỏi sau:

- Số lượng kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn là bao nhiêu? Số lượng kỹthuật viên như thế là có đủ không?

- Đội ngũ kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn có đủ năng lực chuyên mônkhông?

- Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có được định kỳ bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ không?

- Nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng này hay gửi ra bên ngoài?

- Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có luôn sẵn sàng hỗ trợ khicán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học cần ? Tinh thần trách nhiệmcủa đội ngũ kỹ thuật viên? Họ có phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, họctập và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?

Tiêu chuẩn 6: Người học (9 tiêuchí)

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trìnhđào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáodục và Đào tạo.

Từ khoá:Hướng dẫn đầy đủ, chương trình đào tạo, kiểm tra đánhgiá, quy chế đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Quy định của nhà trường về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho ngườihọc về chương trình đào tạo và các quy định liên quan;

·Lịch công tác hàng năm của trường;

·Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học;

·Văn bản về chương trình đào tạo công bố đầu khoá học;

·Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT;

·Các hình thức tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện;

·Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của chươngtrình đào tạo;

·Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

·Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn: người học, cán bộ đàotạo, cán bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên;

·Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhà trường có thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp thông tin về chươngtrình học và quy chế đào tạo đến người học hay không?

·Các hình thức phổ biến hoặc cung cấp các thông tin trên đến người học đượctrường thực hiện?

· Có các kết quả đánh giáhoặc nhận xét của người học về các tài liệu hướng dẫn và các hình thức phổ biếnhướng dẫn cho người học không? Kết quả đánh giá như thế nào?

· Đánh giá của giảng viên/cán bộ quảnlý về công tác hướng dẫn cho người học về các vấn đề trên như thế nào?

·Người họccó được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ về chương trình đào tạo, các quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩnđể tốt nghiệp?

·Người học có được cung cấp các quy định về hình thức thi/kiểm tra của từngmôn học không? Cách tính điểm về kết quả học tập? Điều kiện để được thi tốtnghiệp?

·Website của trường và các bảng tin có cung cấp các thông tin về chương trìnhđào tạo chung? Chương trình chi tiết của các môn học? Các quy định liên quankhác không? Các thông tin có được cập nhật không?

·Trường có Sổ tay sinh viên không?

·Trường có tờ gập/tờ quảng cáo không? Trên đó có các thông tin liên quanđến yêu cầu của tiêu chí này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là việc nhà trường có thực sự cung cấp đầy đủ các thôngtin nêu trên đến người học không? Và có các hoạt động hỗ trợ/giải thích kịpthời cho người học về các thông tin trên;

·Khixem xét các tài liệu và hồ sơ minh chứng lưu trữ tại trường, cần lưu ý các vấn đềsau:

-Cácthông tin trong các văn bản/tài liệu do nhà trường cung cấp đủ độ tin cậy (ngàytháng ban hành? không có sự khác nhau hoặc sai lệch giữa các văn bản về các consố thống kê);

-Chươngtrình đào tạo có ghi rõ mục tiêu đào tạo không? Có các quy định chung về kiểmtra/thi không?

- Chương trình chi tiếttừng môn học có các quy định riêng của môn học về kiểm tra/thi và các yêu cầuđối với người học không? Có danh mục tham khảo không?

- Xem xét các số liệu thông kê về sốngười học vi phạm quy chế đào tạo (nghỉ học quá quy định, phạm quy thi/kiểm tra....);

- Xem xét các báo cáo, các kết quả đánhgiá của nhà trường, của các khoa và các đoàn thể (đặc biệt hội sinh viên, đoànthanh niên) về công tác hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và cácquy định liên quan.

·Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viênphòng đào tạo, phòng công tác chínhtrị học sinh-sinh viên, đại diện người học, các tổ chức đoànthể.

Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độchính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điềukiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàntrong khuôn viên của nhà trường.

Từkhóa: Chế độ chính sáchxã hội, điều kiện hoạt động, khám sức khoẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, antoàn.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu khoá học;

·Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người học;

·Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố côngkhai;

·Văn bản về chủ trương, quy định của nhà trường để triển khai thực hiện cácchính sách xã hội của các cấp;

·Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã hội;

·Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người học;

·Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;

·Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấphàng năm;

·Số lượng các cuộc thi văn nghệ;

·Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao;

·Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học;

·Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong trường;

·Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các hoạtđộng/công tác trên;

·Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội vàcác khuyến nghị cải tiến các hoạt động này;

·Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện chính sáchxã hội cho người học;

·Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, thể dụcthể thao;

·Văn bản nội quy, quy chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng thựchành/ … và trong ký túc xá;

·Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong trường hàng năm;

·Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh giá của ngườihọc về các hoạt động trên.;

·Kế hoạch công tác người học theo năm học;

·Quy định về an ninh, an toàn xã hội trong trường;

·Các minh chứng liên quan khác :………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Các nguồn thông tin liên quan đến tiêu chí này có thể được lưu trữ trongphòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên, văn phòng của các đoàn thể (Đoànthanh niên, Hội sinh viên…), phòng y tế của trường (nếu có), các phòng/bộ phậnhỗ trợ người học như ký túc xá, các câu lạc bộ.

·Nhà trường có các dịch vụ liên quan gì để phục vụ/hỗ trợ người học?

· Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Miễn phí hay mấttiền?

· Người học được khám sức khoẻ định kỳ không?

· Nhà trường có phòng y tế không? Có bác sỹ và y tá trong trường không? Sốlượng?

· Các phong trào và các hoạt động xã hội trong trường có được tổ chức chongười học hàng năm không? Bao lâu một lần?

· Ký túc xá có đáp ứng nhu cầu nội trú của người học không? Đáp ứng baonhiêu %?

· Cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ trong ký túc xá có đáp ứng nhu cầucủa người học không?

· Mức độ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của học viên như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các điều kiện của các cơ sở vật chất,các quy định và việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội có đảm bảo cácchế độ, chính sách xã hội, và các nhu cầu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt vậtchất và tinh thần, an ninh an toàn của người học;

·Phân tích đánh giá các thông tin liên quan trong Hồ sơ minh chứng do nhàtrường cung cấp để có các thông tin trả lời các câu hỏi được nêu ở phần trên;

·Tham quan các câu lạc bộ của trường (nếu có), sân thể thao, phòng Y tế vàký túc xá của trường.

·Phỏng vấn:Lãnhđạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên; ban quản lý ký túcxá, cán bộ phòng y tế, đại diện người học và cựu sinh viên.

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho ngườihọc được thực hiện có hiệu quả.

Từkhóa:Rèn luyện chính trị, tưtưởng, đạo đức , lối sống , hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học;

·Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện đến người học;

·Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học;

·Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về công tác chính trị,học sinh - sinh viên;

·Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chínhtrị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;

·Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại khoá trongnăm;

·Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về chính trị, tưtưởng;

·Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập chính trị tư tưởng;

·Các phong trào hoạt động công ích xã hội;

·Tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động xã hội;

·Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên;

·Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Các hoạt động và phong trào nào là minh chứng cho công tác rèn luyện chínhtrị , tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong trường?

·Việc thực hiện các chương trình, hoạt động đó có hiệu quả không? Các sốliệu và minh chứng nào cho biết hiệu quả của các hoạt động trên?

·Ngoài các văn bản gợi ý trên, còn các minh chứng nào mô tả được các kếtquả của công tác chính trị và học sinh-sinh viên của trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Phân tích và đánh giá các thông tin và các số liệu thống kê do trường cungcấp.

·Phỏng vấn:Đạidiện người học, cựu sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trịhọc sinh-sinh viên, cán bộ và người học làm việc cho các đoàn thể, cựu sinhviên …

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chínhtrị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

Từkhóa:Công tác Đảng, đoàn thể, tác dụng tốt, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạođức, lối sống.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường đối với công tác Đoàn thanh niênvà công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho người học;

·Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách về Đoàn thanhniên, Hội sinh viên;

·Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên trường/khoa;

·Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi đoàn;

·Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trong trường;

·Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động củaĐoàn thanh niên và Hội sinh viên;

·Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ trường và chính quyền chỉđạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong trường;

·Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ trường về việc tổ chức sinh hoạt chính trịtư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cho người học vào Đảng;

·Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng;

·Tỷ lệ người học là đoàn viên thanh niên được khen thưởng trong các phongtrào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối sống;

·Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê bình/khiển trách;

·Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức;

·Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm;

·Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chínày

·Các đoàn thể trong trường đã có những hoạt động nào để hỗ trợ việc rèn luyệnchính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học?

· Người học có tham giacác hoạt động do Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên tổ chức không? Vì saokhông/ hoặc vì sao có?

·Nhà trường có đánh giá giữa kỳ, cuối năm việc rèn luyện chính trị tư tưởngcủa người học không? Nếu có, có báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được không?Nhà trường có các số liệu thống kê liên quan không?

·Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng hay giảm? có văn bảnbáo cáo về các nguyên nhân và các hoạt động cải tiến không?

·Có các báo cáo hàng năm về các đánh giá của các cấp và các phòng/khoa vàsinh viên về các hoạt động trên không? Những kết quả đạt được và các khó khănlà gì? Các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đã thực hiện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các số liệu thống kê về các kết quảđạt được của công tác chính trị học sinh-sinh viên;

·Phân tích đánh giá các báo cáo, và các số liệu thống kê được nêu ở phầntrên để đánh giá mức độ và hiệu quả đạt được.

·Phỏng vấn (theo nhóm và cá nhân): Đại diện người học và đại diện cựu sinh viên, đại diện cán bộ quản lý phòngcông tác chính trị học sinh-sinh viên, văn phòng Đảng uỷ, Đoàn thanh niên và Hộisinh viên.

Tiêu chí 6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc họctập và sinh hoạt của người học.

Từkhóa:Biện pháp cụ thể, tác dụng tích cực, hỗ trợ học tập và sinh hoạt .

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của trường chongười học;

·Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của trường cho người học;

·Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có hoạt động hỗtrợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá không đáp ứng đủ nhu cầu ở nộitrú);

·Nhà trường có dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mướn các dụng cụ sinhhoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế của người học;

·Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng ... cho người học;

·Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;

·Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏidành cho tiêu chí này

·Nhà trường đã có những quy định và biện pháp gì để hỗ trợ sinh viên tronghọc tập và sinh hoạt?

·Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của sinh viên (chăm sóc sứckhoẻ? hoạt động xã hội? nhà nghỉ, ký túc xá? sân thể thao? khu tự học...) đượctổ chức như thế nào?

·Người học có được miễn phí khi tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật tạicâu lạc bộ của trường không?

·Người học có được miễn phí khi chơi thể dục thể thao tại sân/khu thể thaocủa trường không?

·Tỷ lệ hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;

·Nhà trường có định kỳ tổ chức khảo sát ý kiến người học về các hoạt độnghỗ trợ học tập và sinh hoạt để cải tiến đáp ứng nhu cầu của người học không?

·Kết quả khảo sát có được công bố không?

·Các báo cáo về kết quả khảo sát có đưa ra các khuyến nghị gì không?

·Các khuyến nghị của người học và của báo cáo đánh giá các hoạt động trêncó được Nhà trường xem xét và thực hiện không?

·Tình hình trật tự an ninh trong trường,trong ký túc xá có những vấn đề gìđặc biệt cần lưu ý không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là xem xét các hoạt động dịch vụ mà trườngđã tổ chức để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học có tác động tíchcực không? Có đáp ứng nhu cầu của người học không? Nếu không, vì sao không đápứng?

·Hàng năm có đánh giá và cải tiến các hoạt động trên không? Nếu có đánh giá,ai tham gia đánh giá (người tổ chức? Ngườihọc? cácđoàn thể?)?

·Các kết quả đánh giá và các khuyến nghị từ các đánh giá được nhà trườngxử lý thế nào?

·Tham quan khảo sát: Ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, các câu lạc bộ, thưviện, các khu hoạt động văn hoá nghệ thuật của trường (nếu có).

·Phỏng vấn:Đạidiện người học các khoá khác nhau, đại diện lãnh đạo là người học trong các tổ chứcđoàn thể, cán bộ Đoàn trường, nhân viên quản lý ký túc xá, nhân viên làm việctại các căng tin và nhà ăn v.v…

Tiêuchí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinhthần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách củaĐảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.

Từkhóa:Tuyên truyền, giáo dục: đạo đức, lối sống, luật pháp, chủ trương, đườnglối, chính sách, các nội quy.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Văn bản quy định của trường về chức trách và nhân sự về trách nhiệm tổ chứccác hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho người học;

·Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học tập chính trị,học tập các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của trườngcho người học?

·Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trênhàng năm?

·Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên;

·Các biện pháp của trường để ngăn ngừa người học vi phạm pháp luật và viphạm các quy định chung;

·Các minh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ trương chính sách của Đảng vàNhà nước, các quy định chung được trường tổ chức như thế nào? Có quy định cho phòng/banhoặc đoàn thể nào chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạtđộng đó không?

·Nhà trường có các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về các hànhvi đạo đức và các giá trị mong đợi không? Các tài liệu đó để ở đâu? Có được sử dụngmiễn phí không?

·Trường có đánh giá về số lượng và mức độ người học hưởng ứng và tham giacác hoạt động không? Bộ phận nào tổ chức khảo sát đánhgiá?

·Người học có được tham gia góp ý và đánh giá không?

·Kết quả đánh giá như thế nào? Có được công bố không?

·Nhà trường có các biện pháp cải tiến các hoạt động sau đánh giá không? Nhữngcải tiến có được người học hưởng ứng không?

·Liệt kê các hoạt động chính có tác động tích cực?

·Các hoạt động nào không được người học hưởng ứng hoặc tham gia ít? Nếu có,nhà trường có tìm hiểu nguyên nhân không? và có các điều chỉnh, cải tiến cáchoạt động đó không? (bình luận cụ thể)

·Người học có vi phạm quy định về luật pháp (luật giao thông, luật hôn nhân,luật bản quyền, luật sở hữu tài sản,…) không? Tỷ lệ bao nhiêu hàng năm? Tănglên hay giảm đi và nguyên nhân của sự tăng giảm?

·Trường có thống kê tỷ lệ tham gia các phong trào tìm hiểu về pháp luật,tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tỷ lệhàng năm thế nào?

·Có các vụ việc về vi phạm quy chế học tập thi cử, bị kỷ luật về đạo đức,lối sống hoặc bị khiển trách/kỷ luật về tinh thần trách nhiệm học tập không? Tỷlệ cụ thể hàng năm như thế nào? Nguyên nhân của sự tăng giảm các các tỷ lệ viphạm? Và các biện pháp ngăn ngừa và giáo dục đã được thực hiện sau đó là gì?

·Số lượng sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trong học tậpvà trong công tác và trong các hoạt động của các phong trào là bao nhiêu? Cógiấy khen hoặc các giải thưởng của các cấp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động giáo dục tuyên truyềncó tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người học?

·Nhà trường có đánh giá và cải tiến hàng năm các hoạt động này không?

·Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá, đạidiện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chínhtrị học sinh-sinh viên và thư viện, đại diện giảng viên, lãnh đạo nhà trườngphụ trách công tác quản trị và phụ trách các đoàn thể.

Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệpcó việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Từkhóa:Hỗ trợ, hiệu quả, tăngtỷ lệ, việc làm phù hợp ngành.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Báo cáo các năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyểndụng: cho người học thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị, các hoạt động nghiên cứuchuyển giao công nghệ có sử dụng người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;

·Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực hành thực tế, nghiêncứu ứng dụng tại các cơ sở doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng;

·Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyêntrách tư vấn hướng nghiệp cho người học;

·Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội chợ việc làmcho người đang học và người tốt nghiệp hàng năm;

·Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Trường có phòng/bộ phận tư vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cáchoạt động hỗ trợ giúp người học tìm việc làm không?

·Trường có các bản cam kết hoặc các liên kết với các nhà tuyển dụng/các doanhnghiệp không để cung cấp sinh viên/học viên tốt nghiệp cho họ không?

·Hằng năm trường có tổ chức hội chợ việc làm cho người học không?

·Nếu có, có các báo cáo về kết quả của các hội chợ việc làm đó không (sốngười học tìm được việc làm qua hội chợ? Có đúng ngành đào tạo không? bài học kinhnghiệm rút ra từ các hội chợ việc làm là gì?

·Ngoài hội chợ, nhà trường có mở các seminar để doanh nghiệp/cơ quan/nhàtuyển dụng sinh hoạt chuyên đề hoặc đàm thoại với người học, giảng viên hàngnăm không?

·Nhà trường hàng năm có khảo sát các nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năngcủa sinh viên tốt nghiệp của nhà trường không? Trên cơ sở đó nhà trường có cậpnhật các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành vào chương trình đào tạonhững năm cuối khoá không?

·Nguời học đã nhận được sự hỗ trợ gì từ khoa/trường/các đoàn thể cho việcchuẩn bị tìm việc khi tốt nghiệp?

·Người học có được tư vấn về kỹ năng viết đơn xin việc, viết lý lịchkhông? Kỹ năng trả lời phỏng vấn?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các hoạt động hỗ trợ thực sự làm tăng tỷlệ người học có việc làm phù hợp ngành nghề làm sau khi tốt nghiệp;

·Phân tích các báo cáo thống kê về số lượng người học có việc làm thông quacác hội chợ việc làm? Tỷ lệ tăng hay giảm?

·Tìm hiểu xem có các hoạt động ngoại khoá hoặc chính khoá cập nhật các kiếnthức về xã hội và kỹ năng tìm việc làm cho người học hàng năm không? Người họcvà giảng viên nhận xét thế nào về các hoạt động đó?

·Nhà trường có mối liên hệ với cựu sinh viên để khai thác nguồn việc làmcho người học không?

·Phỏng vấn:Đạidiện người học vào các năm cuối khoá, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, đạidiện phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường (nếu có) hoặc phòng công tác chínhtrị học sinh-sinh viên, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng laođộng mà nhà trường có các hoạt động liên kết.

Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốtnghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm đượcviệc làm đúng ngành được đào tạo.

Từkhoá: Khả năng tìm việc, tự tạo việc làm, năm đầu,trên 50%, làm đúng ngành.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên;

·Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của trường;

·Báo cáo hằng năm về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trongnăm đầu sau khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;

·Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường giúp người họctự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác;

·Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏidành cho tiêu chí này

·Nhà trường có phòng/bộ phận chịu trách nhiệm liên lạc và quản lý các sốliệu về người học đã tốt nghiệp không? Nếu có, các hoạt động hàng năm là gì?

·Nhà trường có các hoạt động hàng năm để gặp gỡ hoặc liên lạc với người họcđã tốt nghiệp không?

·Nhà trường có hỗ trợ hoặc cựu sinh viên tự tổ chức ban liên lạc của cựusinh viên không? Nếu có, ban liên lạc có cung cấp các số liệu hoặc phối hợp cùngtrường khảo sát về việc làm của người học mới tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 1năm không?

·Nhà trường đã sử dụng những phương pháp gì để khảo sát thu thập số liệuvề việc làm của người tốt nghiệp?

·Nhà trường có tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhà trường với cựu sinh viênvà sinh viên năm cuối khoá để toạ đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làmvà giữ liên lạc với trường và với các cựu sinh viên để có sự hỗ trợ lẫn nhaukhông?

·Tỷ lệ người tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình là bao nhiêu hàng năm?

·Tỷ lệ người tốt nghiệp tạo được việc làm cho người khác hàng năm là baonhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hiệu quả thu thập các số liệu về việclàm của sinh viên tốt nghiệp và việc cập nhật cơ sở dữ liệu (database) của trường.

·Phân tích tỷ lệ có việc làm biến đổi qua các năm;

·Xem các phiếu khảo sát và phương pháp thu thập số liệu để khẳng định cácsố liệu thu thập có độ tin cậy cao? các số liệu cũ hay đã được cập nhật?

·Phỏng vấn: Phòng/bộ phận liên lạc với cựu sinhviên hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, quản lý sinh viên, đạidiện người học các năm cuối khoá, các cự sinh viên, các nhà tuyển dụng lao động,đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo nhà trường phụ trách công tácchính trị và các đoàn thể, đại diện lãnh đạo các khoa và giảng viên.

Tiêu chí 6.9 Người học được thamgia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, đượctham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.

Từkhóa:Đánh giá, chất lượng giảngdạy, chất lượng đào tạo khi tốt nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy củagiảng viên khi kết thúc môn học;

·Vănbản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo củatrường trước khi tốt nghiệp;

·Vănbản của trường quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận lập kế hoạch vàtổ chức triển khai công tác người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy vàchất lượng chương trình đào tạo;

·Vănbản của trường quy định quy trình người học đánh giá chất lượng giảng dạy và chấtlượng chương trình đào tạo, quy trình xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kếtquả đánh giá và các hoạt động sau đánh giá;

·Báocáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá chất lượng giảng dạy củagiảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;

·Báocáo hằng năm về việc người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trướckhi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;

·Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường đã ra văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảngdạy và chất lượng chương trình đào tạo tháng/năm nào?

·Cácquy định có đưa ra quy trình đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá không?

·Phòng/bộphận nào được giao chức năng nhiệm vụ quản lý và tổ chức công tác này?

·Bộ phậnnào chịu trách nhiệm thiết kế và điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát đánh giá?

·Bộ phậnnào chịu trách nhiệm xử lý số liệu khảo sát và lưu giữ số liệu khảo sát?

·Nhàtrường/các đoàn thể có tuyên truyền để người học hiểu được ý nghĩa và lợi ích củaviệc tham gia đánh giá không?

·Tháiđộ tham gia đánh giá của người học như thế nào?

·Việctổ chức cho người học đánh giá có được tiến hành theo quy định chung (của BộGD&ĐT, của trường/khoa không?)

·Hàngnăm nhà trường có tổ chức rút kinh nghiệm về việc đánh giá cảu người học và cảitiến các quy trình không?

·Kếtquả đánh giá của người học có được xem xét và sử dụng để cải tiến phương pháp giảngdạy, điều chỉnh chương trình đào tạo, cải tiến các hoạt động hỗ trợ đào tạo chongười học … không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là người học đã được tham gia đánh giá chất lượng giảngdạy và chất lượng chương trình đào tạo bằng các phiếu đánh giá được thiết kếchuẩn mực; Việc đánh giá tạo được tác động tích cực;

·Phântích các quy định và quy trình thực hiện đánh giá: có quy định rõ ràng về tráchnhiệm và quyền hạn và thời điểm tổ chức triển khai đánh giá, thu thập và xử lý sốliệu đánh giá của trường;

·Xemcác báo cáo phân tích kết quả đánh giá các môn học, đánh giá chương trình đào tạocủa trường hàng năm;

·Xembáo cáo tổng kết đánh giá về công tác tổ chức cho người học tham gia đánh giá chấtlượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường;0

·Xemnhà trường có quy trình xử lý các khuyến nghị hoặc sử dụng các kết quả đánh giáđể có các cải tiến về chất lượng giảng dạy và đào tạo không?

·Phỏng vấn: Đại diện người học tất cả các khoá,đại diện bộ môn và giảng viên, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo nhà trường, phòng/bộphận được giao trách nhiệm tổ chức đánh giá, tổ chức xử lý và lưu giữ số liệu,đại diện cựu sinh viên mới tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học,ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phùhợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

Từkhoá:Xây dựng,triển khai, kế hoạch khoa học công nghệ, phù hợp, sứ mạng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản chiến lược phát triển khoa học công nghệ trung hạn và dài hạn của trường;

·Vănbản kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;

·Hệ thốngvăn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứukhoa học của trường; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của các cấp của trường và khoa;

·Bảngphân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;

·Biênbản xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường và các khoa hàngnăm;

·Danhmục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được duyệt hàng năm của trường và cáckhoa;

·Báocáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấphàng năm về việc lập kế hoạch khoa học công nghệ và sự phát triển về quy mô vàhiệu quả hoạt động khoa học công nghệ của trường;

·Cáchoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để năng cao năng lực lập kế hoạch khoahọc công nghệ và năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường;Văn bản về các quy định và các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo vớinghiên cứu khoa học trong trường.

·Cácminh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Quytrình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động khoa học công nghệ dài hạn, trung hạnvà ngắn hạn của trường được thực hiện như thế nào?

·Lựclượng chính tham gia vào quy trình này là những ai?

·Vaitrò của các phòng/khoa và các cá nhân trong việc xét duyệt các đề tài/dự án khoahọc công nghệ hàng năm của trường như thế nào?

·Số lượngcác đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký hàng năm của trường là bao nhiêu? Tầm cỡcủa các đề tài/dự án đăng ký?

·Tỷ lệđề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm trên số lượng đăng kývà bảo vệ?

·Số lượngcác hội thảo khoa học được thực hiện trong khuôn khổ các đề tà/dự án nghiên cứukhoa học hàng năm là bao nhiêu?

·Tỷ lệcác đề tài/dự án nghiệm thu đúng hạn đăng ký hàng năm là bao nhiêu?

·Cácđề tài, dự án khoa học công nghệ đã và đang thực hiện có phản ánh đúng tầm của độingũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên của trường không?

·Kinhphí đầu tư cho nghiên cứu khoa học có phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triểncủa nhà trường hay không? Nếu không, vì sao sự đầu còn thấp? Vì sao nhà trườngkhông có các đề tài/dự án khoa học công nghệ tầm cỡ lớn phù hợp sứ mạng củatrường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là các kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, trung hạnvà ngắn hạn của trường có phản ánh đúng sứ mạng của trường không? Có khai tháchết tiềm năng của cán bộ và giảng viên của trường không?

·Cáckế hoạch khoa học công nghệ có được triển khai thực hiện không?

·Nhàtrường có các đánh giá giữa kỳ để điều chỉnh kế hoạch khoa học công nghệ không?Hoặc điều chỉnh việc đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ?

·Cáckhoa và các giảng viên có gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo không?

·Phỏng vấn:Lãnhđạo trường phụ trách khoa học công nghệ, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứukhoa học, chủ nhiệm các khoa, các trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên vànghiên cứu viên của trường.

Tiêuchí 7.2. Có các đề tài,dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

Từ khóa: Thực hiện, nghiệm thu, kế hoạch.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Danhmục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp triểnkhai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt;

·Cácbáo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa họccông nghệ hàng năm của trường;

·Báocáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời hạn;

·Cácvăn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thờihạn;

·Cáchoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án khoa họccông nghệ.

·Cácminh chứng liên quan khác :………………………………………..

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường/khoa có chế tài hoặc hỗ trợ gì nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án được triểnkhai và nghiệm thu đúng thời hạn?

·Nhữngnguyên nhân/lý do của việc chậm tiến độ nghiên cứu của các đề tài/dự án khoa họccông nghệ?

·Cácbiện pháp nhà trường đã thực hiện để hạn chế việc chậm tiến độ của các đề tài?

·Nhàtrường có quy định gì về số lượng và tầm cỡ các đề tài, dự án mà một cá nhân hoặcmột đơn vị có quyền đăng ký bảo vệ và được phê duyệt thực hiện không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Xemxét danh mục các đề tài/dự án của trường và tỷ lệ được nghiệm thu đúng hạn;

·Phântích các báo cáo về nguyên nhân của sự chậm tiến độ của các đề tài/dự án;

·Xemxét các giải pháp hỗ trợ và ngăn ngừa việc chậm tiến độ của các đề tài/dự án nghiêncứu khoa học.

·Phỏng vấn:Lãnhđạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứukhoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu và đại diện các giảng viên,nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báođăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đềtài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển củatrường đại học.

Từ khóa:Số lượng bài báo, tương ứng, số lượng đề tài nghiêncứu khoa học, phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Danhmục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;

·Thốngkê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ công bố;

·Tỷ lệcác bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàngnăm;

·Cơ sởdữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trêncác tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.

·Cácminh chứng liên quan khác :………………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có quy định số lượng các bài báo mỗi đề tài/dự án nghiên cứu khoa học cáccấp phải công bố không?

·Tỷ lệcác công trình công bố hàng năm trên số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của trườnglà bao nhiêu?

·Nhàtrường có quy định và chế độ khuyến khích cán bộ và giảng viên viết bài cho cáchội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa họckhông?

·Số lượngcác bài báo, công trình được công bố có trải đều giữa các khoa/trung tâm haytập trung trong một số ngành/chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học có công bốcác kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế.

·Phântích danh mục, số liệu về các công trình/bài báo công bố của trường, mối tương quangiữa số lượng công bố với số lượng các đề tài/dự án thực hiện hàng năm.

·Phỏng vấn:Lãnhđạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứukhoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện các giảng viên, nghiêncứu viên.

Tiêu chí 7.4. Hoạt động nghiêncứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mớicho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

Từ khóa: Đóng góp mới, ứng dụng, giải quyết, kinh tế - xã hội, địa phương, cả nước.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Dạnhmục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm, đã nghiệm thu;

·Dạnhmục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các doanh nghiệp/tổ chức xã hội ....tại địa phương và cả nước;

·Cácbáo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ;

·Vănbản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án khoa họccông nghệ;

·Cáchợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổchức xã hội ... tại địa phương và cả nước;

·Thốngkê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được chuyển thànhcác hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ ;

·Thốngkê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được xuất bản/inấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chươngtrình giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triểnkinh tế-xã hội;

·Danhsách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/bằngphát minh sáng chế;

·Tỷ lệđạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.

·Cácminh chứng liên quan khác:………………………………….....

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có những quy định/chính sách khuyến khích các đề tài/dự án tạo ra được nhữngđóng góp mới cho khoa học hoặc được ứng dụng vào thực tế kinh tế-xã hội không?

·Tỷ lệhàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường được ứng dụng vào thựctế là bao nhiêu?

·Tỷ lệhàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường tạo ra những đóng gópmới cho khoa học là bao nhiêu?

·Nhữngđóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ trong 5 năm vừa qua là những gì?

·Nhữngkết quả nghiên cứu khoa học nổi bật được ứng dụng vào thực tế kinh tế - xã hội củađịa phương hoặc của cả nước trong 5 năm qua là những gì?

·Nhàtrường/khoa và các đoàn thể có các hợp đồng hoặc các liên kết với các doanh nghiệp/tổchức ... tại địa phương và trên cả nước để quảng cáo và triển khai thử nghiệm,ứng dụng các kết quả/sản phẩm nghiên cứu khoa học của trường không?

·Tỷ lệcác kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm được ứng dụng vào đào tạotại trường, các cơ sở đào tạo khác là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là làm rõ tỷ lệ và giá trị của các kết quả nghiên cứukhoa học hàng năm của trường trong việc giải quyết các vấn đề trong khoa học,kinh tế-xã hội và đào tạo.

·Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức,cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ... về việc trường đã có cáchợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên cứukhoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viênphòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiêncứu viên.

Tiêuchí 7.5. Đảm bảo nguồnthu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí củatrường đại học dành cho các hoạt động này.

Từ khóa: Nguồn thu nghiên cứu khoa học không ít hơn, kinh phí trường.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản trường quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài,dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoahọc công nghệ;

·Thốngkê tổng kinh phí của nhà trường dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao côngnghệ hàng năm;

·Thốngkê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoahọc và chuyển giao công nghệ hàng năm;

·Thốngkê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án khoa học công nghệ và cáchợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ khoa học công nghệ;

·Danhmục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và doanh thuhàng năm.

·Cácminh chứng liên quan khác:…………………………………..............

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có những quy định hoặc chính sách khuyến khích gì để tăng nguồn thu từ cáchoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học côngnghệ của trường?

·Nhàtrường có quy định về trích nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động khoa học công nghệ,chuyển giao công nghệ để tái đầu tư cho các hoạt động của trường không? Nếu có,tổng trích để tái đầu tư hàng năm là bao nhiêu? Tỷ lệ so với nguồn ngân sáchdành cho nghiên cứu khoa học là bao nhiêu?

·Nhàtrường có thống kê và so sánh tổng thu sự nghiệp về hoạt động khoa học công nghệgiữa các khoa/trung tâm nghiên cứu trong trường hàng năm không?

·Nhàtrường có các đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc ra các quy định mớinhằm khuyến khích tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động nghiên cứu khoa học phải mang về cácnguồn thu cho trường;

·Tìmhiểu và thu thập các thông tin trả lời các câu hỏi bên trên, nếu trong báo cáo tựđánh giá của nhà trường không đề cập đến các nội dung như đã gợi ý ở trên.

·Phỏng vấn:Đạidiện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường..... về kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng cácsản phẩm nghiên cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnhđạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiêncứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diệngiảng viên/nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trườngđại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trườngđại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và côngnghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.

Từ khóa: Gắn kết, đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, phát triểncác nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản của trường quy định về việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầuđối với các đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp; quy định về tiêu chuẩn xétchọn các đề tài/dự án;

·Danhmục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kếtvới các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của trường?

·Danhmục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm tại các khoa/trung tâm nghiêncứu và tổng toàn trường;

·Danhmục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hàng năm của trườngcó liên kết với các cơ quan, viện, trường khác trong nước và quốc tế;

·Danhmục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ cán bộ và giảng viêncủa trường tham gia cùng với các trường, viện khác trong nước và quốc tế;

·Danhmục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặcgắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường;

·Danhmục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm,các thiết bị phục vụ giảng dạy do các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vịmang lại từ các hoạt khoa học công nghệ trong vòng 5 năm vừa qua;

·Danhsách học viên cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việctham gia các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

·Cácminh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có ban hành quy định hoặc tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đề tài/dự án vớitổng kinh phí bao nhiêu phải có đóng góp tham gia đào tạo sau đại học không?Nếu có, tỷ lệ chiếm bao nhiêu hàng năm trên tổng các đề tài/dự án nghiên cứukhoa học của trường?

·Số lượnghọc viên, cán bộ và giảng viên của trường được đào tạo thông qua các đề tài/dựán khoa học công nghệ là bao nhiêu tính trong vòng 5 năm gần đây nhất.

·Nhàtrường có quy định hoặc chính sách gì để khuyến khích việc mở rông và liên kết thựchiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ cùng với các đối tác trong và ngoàinước không?

·Tổngsố các đề tài/dự án liên kết cùng các đối tác trong nước là bao nhiêu? Cùng đốitác ngoài nước là bao nhiêu? Tỷ lệ trên tổng các đề tài/dự án hàng năm là baonhiêu?

·Tổngsố và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả/sản phẩm của các đề tài/dự ántrong 5 năm qua được xuất bản thành sách tham khảo,tài liệu giảng dạy/nghiên cứulà bao nhiêu?

·Nhàtrường đã có những quy định và chính sách gì để khuyến khích người học tham gianghiên cứu khoa học, tham gia cùng làm đề tài nghiên cứu khoa học với các giảngviên/nghiên cứu viên của trường?

·Nhàtrường hoặc các khoa có quy định học viên cao học và nghiên cứu sinh phải tham giatrong các đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn/khoa hoặc của trường không?

·Tỷ lệhọc viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoahọc cùng với các giảng viên của trường là bao nhiêu?

·Cácthành phẩm/kết quả từ hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ manglại để tăng tiềm lực vật chất và hiện đại hoá cho hoạt động khoa học công nghệcủa trường bao gồm những gì? (thiết bị máy móc, các phần mềm, các quy trình sảnxuất/dịch vụ, đào tạo, quản lý ... được chuẩn hoá, tối ưu hoá ...)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã khai thácđược các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của người học để phát triển các nguồnlực của trường chưa?

·Phântích các thông tin trong báo có tự đánh giá và các nguồn thông tin trong phỏng vấnđể xác định nhà trường làm được bao nhiêu so với các yêu cầu gợi ý trong cáccâu hỏi bên trên.

·Phỏng vấn: Các đối tác trong các hoạt độngkhoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, lãnh đạo trườngphụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnhđạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạocác khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện học viên caohọc, nghiên cứu sinh và cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học.

Tiêu chí 7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong cáchoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyềnsở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, biện pháp, quyền sở hữu trí tuệ.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạođức trong các hoạt động khoa học công nghệ của trường và quyền sở hữu trí tuệ;

·Cácvăn bản nhà trường quy định về việc tham gia các hoạt động khoa học công nghệ đốivới các chức danh và học vị khác nhau trong trường;

·Cáctài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ;

·Cácbiên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, quyền sở hữu trí tuệ(nếu có vi phạm).

Các câu hỏi dành cho tiêu chínày

·Nhàtrường có ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoahọc và công nghệ không (đối với cán bộ, giảng viên? đối với người học?) hoặccác quy định cho các chức danh/học vị phải tham gia hoạt động khoa học côngnghệ? Nếu có, trong quy định có ghi rõ các yêu cầu cần đạt được không?

·Nếunhà trường không ban hành các quy định trên, cơ sở nào để đánh giá mức độ hoàn thànhchức năng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trongtrường?

·Nhàtrường có tuyên truyền phổ biến trong toàn trường (cán bộ, giảng viên, nhân viênvà người học) về quyền sở hữu trí tuệ nói chung không?

·Cácvăn bản quy định nói trên (nếu có) có được tuân thủ triển khai áp dụng trong trườngkhông?

·Trong5 năm gần đây nhất trong trường có vụ việc gì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về nghiêncứu khoa học hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Nếu có, đã được nhàtrưởng xử lý thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn năng lực,đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ được nhàtrường tuân thủ;

·Dựatheo các câu hỏi gợi ý bên trên, phân tích báo cáo tự đánh giá của trường và phỏngvấn các đối tượng sau.

·Phỏng vấn: Đại diện các đối tác trong hoạtđộng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo trường phụ trách nghiêncứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạovà chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diệngiảng viên/nghiên cứu viên, đại diện người học.

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tácquốc tế (3 tiêu chí)

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhànước.

Từ khóa: Thực hiện theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế;

·Vănbản của nhà trường phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và cácđơn vị trong trường trong công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế;

·Cácbiên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạtđộng hợp tác quốc tế;

·Báocáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác quốc tế của trường;

·Danhmục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường;

·Danhsách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về côngtác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;

·Danhsách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ tục visa vào làm việc với trường;

·Biênbản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc đảm bảo an ninhvăn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại nhà trường (nếu có).

·Cácminh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có ban hành các quy định hoặc hướng dẫn thực hiện công tác quan hệ quốc tếtrong trường theo quy định chung của Nhà nước không?

·Nhàtrường có phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và người họcvề các quy định chung và các tài liệu hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế không?Các hình thức phổ biến nhà trường đã thực hiện?

·Trong5 năm gần đây nhất có vụ việc gì vi phạm quy định về công tác hợp tác quốc tếkhông?

·Ngoàiphòng hợp tác quốc tế, các phòng và các khoa/trung tâm trong trường giữ vai trògì trong việc các hoạt động hợp tác quốc tế?

·Cáchoạt động hợp tác quốc tế của trường có được thực hiện theo đúng phân cấp chức năngvà quyền hạn không?

·Nhàtrường có đánh giá và điều chỉnh lại các quy định liên quan về hoạt động quốc tếđể phù hợp tình hình phát triển mới không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trưòng không vi phạm quy định của Nhà nước tronghoạt động hợp tác quốc tế;

·Dựatheo các câu hỏi nêu trên, thẩm định các thông tin phù hợp trong báo cáo tự đánhgiá và thông tin thu thập qua phỏng vấn để xác định việc nhà trường không viphạm các quy định về hợp tác quốc tế.

·Phỏng vấn:Đạidiện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợptác quốc tế, lãnh đạo các khoa/ trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảngviên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.

Tiêu chí 8.2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện quacác chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổigiảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơsở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

Từ khóa: Hiệu quả, hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, ngườihọc, tham quan khảo sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nướcngoài;

·Cáckết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản hợp tác quốc tếtrên trong lĩnh vực đào tạo;

·Danhmục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài được thực hiện tạiViệt Nam và tại khuôn viên của đối tác;

·Danhmục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người họccủa trường sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoàitrong vòng 5 năm gần đây nhất;

·Danhsách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tạitrường trong vòng 5 năm gần đây nhất;

·Thốngkê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sátnước ngoài;

·Danhsách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài có nhận được sự tàitrợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ;

·Thốngkê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;

·Thốngkê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng năm;

·Cácbáo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài;

·Cácbáo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác động tích cực đối vớiviệc quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chươngtrình đào tạo, phương pháp giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lýđào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của trườnghoặc của các chuyên gia sang làm việc với trường;

·Thốngkê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua cácchương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tácnước ngoài;

·Báocáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạovà trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………….................

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có các quy định động viên khuyến khích phát triển các chương trình liên kếtđào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài không?

·Nhàtrường đã ký kết được bao nhiêu văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi họcthuật với các đối tác nước ngoài?

·Cácvăn bản ký kết có được triển khai không? Nếu không, vì sao không được triển khai?Nhà trường đã có các giải pháp gì để thúc đẩy việc triển khai các liên kết đó?

·Nhữngthay đổi tích cực trong trường về trình độ học vấn, năng lực quản lý, phương phápgiảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo, hiệnđại hoá các thiết bị giảng dạy và quản lý nhờ các hợp tác liên kết đào tạo vớinước ngoài là những gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về nguồn lực của trườngthông qua liên kết quốc tế về đào tạo và học thuật;

·Cáccâu hỏi gợi ý trên là cơ sở để thẩm định sự phù hợp của các thông tin trong báocáo tự đánh giá và đồng thời là các câu hỏi có thể sử dụng khi phỏng vấn.

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ tráchhợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo vàchuyên viên phòng đào tạo, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện giảngviên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường, đại diện người họcvà các tổ chức đoàn thể của trường.

Tiêu chí 8.3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả,thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triểncông nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệvào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trìnhkhoa học chung.

Từ khóa:Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hiệu quả,dự án, đề án, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, công bốcông trình.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tácnước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.

·Thốngkê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham gia của đối tácnước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;

·Danhmục các đề tài, dự án khoa học công nghệ có phối hợp với đối tác nước ngoài trong5 năm gần đây nhất.

·Danhsách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học/dựán/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoàitrong 5 năm gần đây nhất;

·Danhmục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết nghiên cứukhoa học /dự án/đề án với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;

·Báocáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động khoahọc công nghệ của trường;

·Thốngkê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đoạt các giải thưởngtrong 5 năm gần đây nhất;

·Cáchợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các đề tài/dự án liên kết quốctế;

·Cácnguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học côngnghệ;

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có các quy định khuyến khích các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dựán khoa học công nghệ không?

·Nhàtrường có kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hội nghị hội thảo liênkết tổ chức với các đối tác nước ngoài không?

·Số lượngcác đề tài/dự án khoa học công nghệ đã được triển khai và nghiệm thu trong 5năm gần đây nhất là bao nhiêu?

·Nhàtrường có cơ sở dữ liệu để quản lý các đề tài/dự án và các sản phẩm/kết quả nghiêncứu liên kết với đối tác nước ngoài không?

·Nhàtrường có đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết nghiên cứu khoa học với đối tácnước ngoài không và những kinh nghiệm đúc rút lại là gì?

·Nhữngthay đổi về các nguồn lực của trường nhờ các hoạt động liên kết quốc tế thực hiệncác đề tài/dự án nghiên cứu khoa học là những gì?

·Nhàtrường có kế hoạch chiến lược đầu tư khai thác các khả năng liên kết quốc tế trongnghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về các nguồn lực của trườngthông qua liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụtrách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạovà chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiêncứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâmtrong trường.

Tiêuchuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (9 tiêu chí)

Tiêu chí 9.1. Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệutham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảngviên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiêncứu khoa học có hiệu quả.

Từ khóa:Đầy đủ, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo,đáp ứng yêu cầu, thư viện điện tử; phục vụ, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của thư viện;

·Tàiliệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử;

·Sách,các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện;

·Danhmục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào tạovà nghiên cứu khoa học của trường;

·Thốngkê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các loại tài liệu tham khảovà sách báo theo từng chuyên ngành đào tạo;

·Vănbản cam kết với các trường đại học trong khu vực cho phép khai thác hệ thống thưviện điện tử của các trường đại học trong khu vực/trên thế giới;

·Thốngkê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới trường được cung cấp hàng năm hoặcđược khai thác trực tuyến;

·Thốngkê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (là giảng viên, cán bộ, người học, chuyênngành đào tạo nào?

·Thốngkê số lượng sách, tạp chí, báo … được mượn, sử dụng hàng năm theo từng chuyên ngànhđào tạo;

·Số lượngsách, tài liệu được cập nhật hàng năm;

·Báocáo khảo sát hằng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảngviên và người học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;

·Cácminh chứng liên quan khác:……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Thưviện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc giả truy cập và sử dụng các tài liệuđiện tử của thư viện không?

·Thưviện có quản lý tự động việc mượn và trả sách, tài liệu của thư viện không? Có thểtruy cập để biết được số lượng sách, tài liệu người học và cán bộ giảng viênmượn hàng năm không? Loại sách nào hay được mượn nhất?

·Thưviện có hệ thống cho độc giả đăng ký chờ đợi để mượn sách không?

·Thưviện có văn bản quy định số lượng đầu sách được mượn cho từng đối tượng người học,cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không? Thời gian đượcmượn bao lâu?

·Nhàtrường có quy trình và quy định về việc cập nhật và tăng số lượng đầu sách và muathêm các sách, tài liệu mới không?

·Nhàtrường có chiến lược để liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu điệntử của các thư viện của các đối tác nước ngời không?

·Thưviện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách báo tài liệucủa họ và chất lượng phục vụ của thư viện không? Nếu có, có những cải tiến gìsau các đợt khảo sát đánh giá hàng năm

·Nhàtrường đã có những nỗ lực gì để nâng cao năng lực phục vụ của thư viện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là mức độ việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứukhoa học của thư viện;

·Xácđịnh các thông tin do nhà trường cung cấp trong báo cáo tự đánh giá có trả lời đượccác câu hỏi gợi ý trên không? Nếu không xác định thông qua các câu hỏi phỏngvấn các đối tượng trong trường;

·Thamquan khảo sát: thư viện và các phòng tư liệu của trường,kiểm tra hệ thống nối mạngquản lý kho sách và tài liệu trong thư viện, kiểm tra hệ thống tài liệu điện tửcủa trường và việc nối mạng với các đối tác nước ngoài (nếu đã có quan hệ).

·Phỏng vấn:Đạidiện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo và nhân viên thư viện, đạidiện độc giả của thư viện là các cán bộ, giảng viên và người học.

Tiêu chí 9.2. Có đủ số phònghọc, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiêncứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Từ khóa:Đủ, phòng học, giảng đường, phòng thực hành/thínghiệm; đáp ứng, từng ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Số lượngcác phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm theo từng ngành đàotạo;

·Bìnhquân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực hànhtrên đầu người học;

·Báocáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn,phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học củatrường;

·Cácbản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theocác tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;

·Sổ theodõi tần xuất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm

·Cácbáo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường,phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong trường;

·Vănbản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của trường.

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Số lượngvà diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đương, phòng thí nghiệm …) của nhàtrường có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trungtâm trong trường hay không?

·Nhàtrường có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?

Gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là mặt bằng và số lượng phòng ốc dáp ứng nhu cầu đàotạo và nghiên cứu khoa học của trường;

·Sử dụngcác câu hỏi gợi ý trên để đánh giá và kiểm tra các thông tin do trường cung cấp;

·Thămquan các phòng học và giảng đường của một số khoa/trường.

·Phỏng vấn: Lãnhđạo trường phụ trách cơ sở vật chất của trường, đại diện các giảng viên, nghiêncứu viên và người học các khoá khác nhau của các khoa/trung tâm của trường.

Tiêu chí 9.3. Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạovà nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đápứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Từ khóa:Đủ, trang thiết bị, chất lượng; sử dụng, hiệuquả, đáp ứng, ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Danhmục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng ngành đào tạo;

·Báocáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các trang thiết bị của nhàtrường;

·Sổ theodõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoahọc;

·Cáckết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán bộ, giảng viên, học viên)về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa họccủa họ;

·Danhmục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử dụng để sử dụng chung cáctrang thiết bị dạy và học với các đối tác của trường;

·Cácvăn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị trong trường;

·Cácvăn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị;

·Vănbản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phụcvụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chínày

·Nhàtrường có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trangthiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?

·Nhàtrường có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đàotạo và nghiên cứu khoa học không?

·Phòng/bộphận nào trong trường chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các trang thiết bị của trường?

·Ai làngười có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?

·Khimáy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có đượcđáp ứng kịp thời không?

·Có quytrình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời không?

·Phòng/bộphận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiếtbị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?

·Cơ sởđể xây dựng các kế hoạch đó là gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này các trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo vànghiên cứu khoa học của trường;

·Thămquan các phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường lớn có trang thiết bị;

·Sử dụngcác câu hỏi trên để phỏng vấn các đối tượng sau.

·Phỏng vấn:Lãnhđạo trường phụ trách cơ sở vật chất, giảng viên, kỹ thuật viên và người học cáckhoa, các khoá.

Tiêu chí 9.4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt độngdạy và học, nghiên cứu khoa học và quản .

Từ khóa:Đủ, thiết bị tin học; hỗ trợ, dạy, học, nghiêncứu khoa học, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiếtbị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lýcủa trường;

·Danhmục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ phận chức năng trong trường;

·Danhmục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm trong trường;

·Bảnmô tả hệ thống mạng máy tính của trường, các khoa (nếu có riêng);

·Vănbản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và Internet củatrường;

·Vănbản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận quản trị mạng của trường;

·Côngtác quản lý của trường được tin học hoá sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng;

·Hệ thốngcác phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của trường;

·Báocáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị điện tử phục vụ tin họchoá);

·Cácbáo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quảnlý.

·Cácminh chứng liên quan khác:………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có mạng intranet không?

·Cácmáy tính trong trường có được kết nối mạng internet không? Tốc độ kết nối thếnào?

·Trongkhuôn viên của trường có hệ thống mạng không dây không (wireless)?

·Cánbộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường có được sử dụng internet miễn phíkhông? Nếu có, có giới hạn không?

·Ngườihọc dùng máy tính kết nối mạng Internet có phải trả tiền không?

·Cánbộ, giảng viên/nghiên cứu viên và người học có được cung cấp miễn phí account thưđiện tử của trường không?

·Tỷ lệmáy tính dùng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý các phòng banchức năng.

·Tỷ lệmáy tính trung bình trang bị cho các khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiêncứu viên cơ hữu.

·Tỷ lệmáy tính cho người học sử dụng trên tổng số lượng người học của trường.

·Cácphòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các kế hoạchthay thế hoặc mua mới các thiết bị tin học cho trường?

·Nhàtrường có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tinhọc cho cán bộ, giảng viên và người học không?

·Nhàtrường có sử dụng các phân mềm chuyên dụng để quản lý các số liệu về người học (kếtquả học tập, và thông tin chung), về cán bộ/giảng viên.

·Nhàtrường có thống nhất chung một phần mềm kế toán cho tất cả các đơn vị có tài khoảnriêng trong trường không?

·Nhàtrường có hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh cho các máy tính của trườngkhông?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là hoạt động giảng day, học tập, nghiên cứu khoa họcvà quản lý của nhà trường có được tin học hoá không vàmức độ tin học hoá và hiệuquả khai thác như thế nào?

·Chọnlọc các câu hỏi trên để sử dụng trong khi phỏng vấn và thẩm định các thông tin trongbáo cáo tự đánh giá của nhà trường;

·Thămquan các phòng máy tính, phòng đa năng, hệ thống máy tính trong thư viện và kiểmtra tốc độ kết nối internet, mạng intranet của trường.

·Phỏng vấn:Đạidiện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, lãnh đạo và kỹ thuật viênphòng/bộ phận quản trị mạng, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tin học, đại diện cán bộvà giảng viên của các đơn vị trong trường, đại diện người học các khoá của cáckhoa trong trường.

Tiêu chí 9.5. Có đủ diện tíchlớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảođủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sânbãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

Từ khóa:Đủ, diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích ở;trang thiết bị, sân bãi, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;

·Quyhoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);

·Vănbản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi trongtrường và phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tácnày;

·Sơ đồcác phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của trường(có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong);

·Sơ đồcác phòng ở trong ký túc xá của trường (có mô tả các trang thiết bị bên trongvà diện tích từng phòng);

·Sơ đồsân bãi thể dục thê thao và vui chơi giải trí của trường;

·Thốngkê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theotừng chuyên ngành đào tạo;

·Thốngkê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh viên có nhu cầu nội trútại ký túc xá của trường;

·Thốngkê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diệntích trên tổng số người học;

·Danhmục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao

·Báocáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi trường, an ninh, an toàn củaký túc xá;

·Kếtquả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phụcvụ các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ;

·Kếtquả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất và hiệu quả khai tháccác phòng học, giảng đường, sân bãi.

·Cácminh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có các quy định rõ ràng và công khai về việc bố trí và phân chia việc sửdụng các phòng học và sân bãi không?

·Nhàtrường có quy định các tiêu chuẩn được xét vào ở trong ký túc xá không? Có tiêuchuẩn ưu tiên cho các đối tượng được hưởng các chế độ xã hội đặc biệt không?

·Cáckế hoạch xây dựng phòng học, ký túc xá và sân bãi cho các hoạt động thể dục thểthao được thực hiện theo quy trình nào?

·Nhàtrường hoặc các đoàn thể có khảo sát hàng năm các nhu cầu về sử dụng các phòng học,ở trong ký túc xã và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn hoá vănnghệ cho người học không?

·Cáckhuyến nghị hoặc phản ảnh của người học được bộ phận nào xem xét và giải quyết?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là diện tích phòng học đủ cho quy mô đào tạo của trườngtheo quy định hiện hành; người học có nhu cầu nội trú được bố trí chỗ ở; sânchơi thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu;

·Dựavào các câu hỏi gợi ý trên để thẩm định các thông tin do nhà trường cung cấp;

·Thămquan học đường, ký túc xá và khu văn hoá văn nghệ, sân bãi .

·Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sởvật chất, lãnh đạo các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện người họccác khoá, cựu sinh viên.

Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữutheo quy định.

Từ khóa:Đủ, phòng làm việc, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;

·Quyhoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);

·Vănbản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong trườngcho các phòng chức năng và cho cán bộ các khoa/trung tâm;

·Vănbản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệmquản lý cơ sở vật chất (phòng làm việc);

·Cácvăn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều kiện tối thiểu của một phònglàm việc, mua mới hoặc thay thế sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc;

·Sơ đồcác phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết bị bên trong);

·Thốngkê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm việc trên tổng số cán bộ,giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm trong trường;

·Danhmục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc .

·Cácminh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có quy định rõ diện tích và điều kiện thiết bị làm việc tối thiểu trên mộtcán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không?

·Thựctế cơ sở vật chất của trường có đảm bảo được theo quy định tối thiểu của trườngkhông?

·Nhàtrường có quy hoạch để xây mới hoặc mở rộng phòng làm việc cho cán bộ và giảngviên không?

·Nhàtrường có quy định về việc sửa chữa và nâng cấp các phòng làm việc của trường không?Nếu có, thực tế có cho phép triển khai việc nâng cấp và sửa chữa không?

·Nhàtrường có định kỳ lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức về nhu cầu và điều kiệncủa các phòng làm việc không? Nếu có, các ý kiến có được xem xét và giải quyếtkịp thời không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là bố trí đủ diện tích phòng làm việc và trang thiếtbị cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên cơ hữu của trường;

·Sử dụngcác câu hỏi gợi ý trên để phỏng vấn các đối tượng như ghi bên dưới;

·Thămquan một số nơi làm việc trong trường.

·Phỏng vấn: Đạidiện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm, đại diện cán bộ quảnlý, chuyên viên, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường.

Tiêu chí 9.7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85.Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

Từ khóa:Đủ, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn TCVN 3981- 85, diện tích mặt bằng.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácquyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho nhà trường sử dụng;

·Vănbản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;

·Quyhoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho trường;

·Cácvăn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản lý của nhà trường;

·Cácvăn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp;

·Cácquyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các đơn vị trong trường (nếu có);

·Cácvăn bản trường ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng của các tổ chức, đơn vị doanhnghiệp để sử dụng cho các hoạt động của trường (nếu có).

·Cácminh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Diệntích đất hiện tại của trường đã đạt yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định củaNhà nước chưa?

·Nếuchưa, trường đã giải quyết khó khăn về diện tích đất như thế nào?

·Trườngcó kế hoạch chiến lược gì để mở rộng diện tích đất sử dụng?

·Nhàtrường có chiến lược và kế hoạch như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng diện tíchđất trong phạm vi quản lý của mình phục vụ mục tiêu giáo dục của nhà trường?

·Cácquyết định về kế hoạch sử dụng đất được cấp của trường, trước khi ban hành, có cáchội nghị tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên giảng viên trong trườngkhông?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là trường làm thế nào để đạt được đủ diện tích đấtsử dụng theo quy định của Nhà nước.

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, lãnh đạophòng, khoa, trung tâm, đại diện các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viêncơ hữu.

Tiêu chí 9.8. Có quy hoạch tổngthể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

Từ khóa:Quy hoạch tổng thể, sử dụng, phát triển, cơ sởvật chất

Các minhchứng có thể sử dụng cho tiêu chí này

·Vănbản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của nhà trường;

·Vănbản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường;

·Sơ đồquy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;

·Báocáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;

·Cácbáo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều chỉnh kế hoạch chiến lượcphát triển cơ sở vật chất của trường (nếu có điều chỉnh);

·Cácvăn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch , kế hoạch chiến lược và cấp phát kinhphí, mặt băng liên quan.

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Quátrình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của trường có tham khảocác ý kiên tư vấn của các bên chuyên môn và của cán bộ giảng viên trong trườngkhông?

·Quyhoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường đã đượccác cấp liên quan phê duyệt chưa?

·Việcsử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có được đánh giá định kỳ không?Nếu có, sau đánh giá có các điều chỉnh không?

·Nhàtrường có quy định và quy trình quản lý và giám sát việc triển khai quy hoạch tổngthể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trường có quy hoạch tổng thể hợp lý về sử dụngvà phát triển cơ sở vật chất đã được phê duyệt và được triển khai.

·Xemxét các thông tin theo các câu hỏi gợi ý trên.

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, Đảng,các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và đại diện cán bộ quản lý, giảngviên cơ hữu của trường.

Tiêu chí9.9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trậttự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

Từ khóa:Biện pháp, hữu hiệu; bảo vệ, tài sản, trật tự,an toàn.

Các minhchứng có thể sử dụng cho tiêu chí này

·Vănbản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận chuyên trách công tácbảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh của trường;

·Cácvăn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với đội bảo vệ;

·Vănbản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của trường và các trang thiết bị cần thiếtcung cấp cho đội bảo vệ;

·Danhmục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ, trộm cắp trong đơnvị;

·Cácbáo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ củatrường;

·Cácvăn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong trường;

·Vănbản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của Nhà nước để bồi dưỡngnghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của trường;

·Cácbáo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong trường.

·Cácminh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có định biên cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của trường không?

·Số lượngnhân viên bảo vệ hiện tại có đủ đảm trách nhiệm vụ được giao không?

·Trongnăm vừa qua nhà trường có xảy ra vụ việc gì về an ninh trật tự trong trườngkhông?

·Nhàtrường đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn về tài sản và con ngườitrong phạm vi nhà trường?

·Việcbáo cáo và đánh giá các công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn trật tự trongnhà trường được thực hiện ra sao?

·Độingũ bảo vệ có được đào tạo và trang bị các thiết bị phù hợp không?

·Nhàtrường có liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của Nhà nước trong địabàn của trường để đảm bảo an ninh an toàn chung không? Và để bồi dưỡng nghiệpvụ cho các nhân viên bảo vệ của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là các quy định về an toàn và an ninh của Nhà nướcvà của riêng trường được thực hiện nghiêm túc;

·Sử dụngcác câu hỏi và các gợi ý về minh chứng để thẩm định các thông tin nhà trườngcung cấp.

·Phỏng vấn:Lãnhđạo nhà trường phụ trách cơ sở vật chất, các đoàn thể, đại diện cán bộ quản lý,giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên cơ hữu của trường.

Tiêu chuẩn10: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)

Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạođược các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứukhoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

Từ khóa: Giải pháp, kế hoạch,tự chủ, tạo, nguồn hợp pháp, đáp ứng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt độngkhác.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Cácvăn bản quy định của nhà trường về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của trường;

·Cáckế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để khai thác các nguồn thu sựnghiệp;

·Quyđịnh nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp;

·Kế hoạchdự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứukhoa học và các hoạt động khác của trường;

·Vănbản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các đơn vị trongtrường;

·Bảngcân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạtđộng của trường;

·Cácsố liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho hoạt động đào tạo, nghiêncứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;

·Cácbáo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định huớngcho các năm sau của trường.

·Cácminh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có các quy định khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong trường chủ độngvà sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho trường không?

·Nhàtrường có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạtđộng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trongtrường không?

·Nhữngbiện pháp nhà trường đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư chocác hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường làgì?

·Tỷ lệkinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo là bao nhiêu so vớikinh phí ngân sách? bao nhiêu cho nghiên cứu khoa học? và bao nhiêu cho các hoạtđộng khác?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này tổng thu từ các nguồn thu sự nghiệp đã được đầu tưthích hợp đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động kháccủa trường;

·Phântích báo cáo tự đánh giá và tìm kiếm thêm các thông tin để trả lời được các câuhỏi gợi ý trên làm cơ sở để xác định việc nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chí.

·Phỏng vấn:Đạidiện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viênphòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện cácđoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ,giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trườngđại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.

Từ khóa: Lập kế hoạch, quản lý, chuẩn hóa, công khai, minh bạch, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Biênbản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị trongtrường;

·Vănbản kế hoạch tài chính hàng năm của trường;

·Cácvăn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của trường;

·Báocáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sựđáp ứng so với quy hoạch của trường);

·Báocáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của trường;

·Tàiliệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính củatrường;

·Báocáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;

·Báocáo kết quả kiểm toán hàng năm;

·Báocáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;

·Kếtquả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp lý và các vấn đề liên quanđến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong trường (nếucó);

·Báocáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chứchàng năm của trường.

·Cácminh chứng liên quan khác: …….…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có ban hành các quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính hàng nămkhông?

·Nếucó, các đơn vị trong trường có tuân thủ theo quy định và quy trình lập kế hoạchtài chính không?

·Cácquy định và quy trình đó có được công khai hoá không?

·Có cáchội nghị tài chính hàng năm của trường không?

·Côngtác tài chính có được báo cáo trong các hội nghị công nhân viên chức toàn trườnghàng năm không?

·Nếukhông có Quy định ban hành, quy trình và công tác lập kế hoạch tài chính và quảnlý tài chính ở trường được thực hiện như thế nào?

·Cáckế hoạch tài chính sau khi được các cấp thông qua có được công bố công khai trongcác đơn vị trong trường không?

·Nhàtrường có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tàichính không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là sự chuẩn hoá của công tác kế hoạch tài chính.

·Dựavào các câu hỏi gợi ý ở trên, xác định các thông tin phù hợp trả lời được các câuhỏi đó để xác định nhà trường có đạt các yêu cầu của tiêu chí không?

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụtrách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo cácphòng/khoa và trung tâm của trường, đại diên các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn,Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của cácđơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệuquả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học

Từ khóa: Phân bố, sử dụng, hợp lý, minh bạch, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụngcho tiêu chí này

·Vănbản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các đơn vị/bộ phận trong trongtrường;

·Vănbản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh phí đã được phân bổ;

·Bảngdự toán kinh phí năm của các đơn vị trong trường và tổng hợp dự toán của toàn trường;

·Vănbản chính thức phân bổ kinh phí của trường hàng năm;

·Bảngcân đối thu chi các nguồn thu hàng năm;

·Quyết toán năm;

·Cácbáo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn vị/bộ phận trong trường;

·Báocáo thẩm định tài chính của các đơn vị trong trường;

·Báocáo kiểm toán hàng năm;

·Cácsố liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo,nghiên cứu, hợp tác quốc tế, khác) trong trường;

·Cácbáo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường;

·Nhữngthay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.

·Cácminh chứng liên quan khác :………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêuchí này

·Nhàtrường có quy định về việc phân bổ tài chính hành năm không? Nếu không, dựa trêncơ sở nào để nào trường phân bổ tài chính cho các hoạt động và cho các đơn vịtrong trường?

·Nhàtrường có quy định về việc sử dụng các nguồn kinh phí không?

·Khiphân bổ và sử dụng kinh phí có tuân thủ theo các quy định đó không?

·Cácquy định đó có được điều chỉnh không? Nếu có, cơ sở để điều chỉnh? và bao lâu đượcđiều chỉnh lại?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giángoài

·Yêucầu cốt lõi của tiêu chí này là tài chính được phân bổ sử dụng hiệu quả;

·Dựavào các câu hỏi trên, thẩm định các thông tin của trường cung cấp và thu thập thêmcác thông tin trong các cuộc phỏng vấn. Các câu hỏi đó có thể được sử dụng trongphỏng vấn.

·Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụtrách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo cácphòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ, Công đoàn,Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của cácđơn vị trong trường./.