VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 527/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 2606/UBND-YT ngày 11 tháng11 năm 2008 và văn bản số 3107/UBND-VX ngày 30 tháng 12 năm 2008) và ý kiến củacác Bộ: Y tế (văn bản số 8648/BYT-KH-TC ngày 22 tháng 12 năm 2008), Kế hoạch vàĐầu tư (văn bản số 9408/BKH-LĐVX ngày 26 tháng 12 năm 2008), Tài chính (văn bảnsố 16199/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đakhoa tỉnh và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng thườngtrực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn bằng nguồn vốn trái phiếuChính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làmviệc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2.Việc đầu tư xây dựng Trường Trung cấp y tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Kạn. Trường hợp Tỉnh quá khó khăn về kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Kạn làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướngChính phủ việc hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản