BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5270/TCT-CS
V/v: chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6922/CT-THNVDT ngày 08/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắctrong quản lý thu lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 10a, 10dmục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “ Tài sảncủa tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặcđược miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sauđó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì khôngphải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đem tài sảncủa mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tưnước ngoài tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần..) và tổchức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khicác tổ chức liên doanh, hợp doanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho cáctổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

… d) Tài sản được chia hay gópdo chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết địnhcủa cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thaysáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)”

Căn cứ quy định trên, trường hợpdoanh nghiệp phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn, việc thu lệ phí trước bạthực hiện như sau:

- Nếu việc chuyển nhượng vốn dẫnđến sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên trong doanh nghiệp (baogồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn từ bên Việt Nam sang nước ngoài hayngược lại trong Công ty TNHH liên doanh với nước ngoài), đồng thời có sự thayđổi về tên gọi và hình thức của doanh nghiệp (Ví dụ Công ty liên doanh thànhCông ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty 100% vốn Việt Nam) thì doanh nghiệpphải nộp LPTB khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

- Nếu việc chuyển nhượng vốn chỉdẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên trong doanh nghiệp màkhông thay đổi tên gọi thì doanh nghiệp không phải nộp LPTB.

Khi doanh nghiệp giải thể hoặcphân chia tài sản cho các thành viên đã góp vốn thì chủ tài sản mới ( do nhậnchuyển nhượng vốn bằng tài sản từ thành viên góp vốn khác chuyển sang) phải nộpLPTB khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dươngcăn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết đúng chế độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương