BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5272/ATTP-KN
V/v phân nhóm sản phẩm.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Phúc đáp công văn số 1108/GSQL-GQ1 ngày 22/9/2015 của quýCục về việc vướng mắc nhập khẩu nước trái cây lên men, Cục An toàn thực phẩm cóý kiến như sau:

1. Đối với 04 sản phẩm nước táo lên men của Tổng công tythương mại Sài gòn đã được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy Xác nhận công bố phùhợp quy định an toàn thực phẩm (đính kèm), cụ thể như sau:

STT

Tên sản phẩm

Số công bố

Nhóm sản phẩm

1

Nước táo lên men hương hoa Elder Strong

15653/2015/ATTP-XNCB

Đồ uống có cồn

2

Nước táo vị mật ong hiệu Strongbow

15650/2015/ATTP-XNCB

3

Nước táo lên men vị dâu đỏ hiệu Strongbow

15652/2015/ATTP-XNCB

4

Nước táo lên men Strongbow Apple Ciders Gold

15654/2015/ATTP-XNCB

2. Thông tin chi tiết về giấy Xác nhận công bố phù hợp quyđịnh ATTP, quý Cục có thể tra cứu trực tiếp trên website Cục An toàn thực phẩm vfa.gov.vn(phần Đăng ký dịch vụ công y tế qua mạng - cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quyvà cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để b/c);
- Lưu VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Việt Nga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5272/ATTP-KN phân nhóm sản phẩm nước trái cây lên men 2015