BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5272/BTC-CST
V/v xin ý kiến về dự án Luật Thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Hiệp hội khoáng sản.

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 củaQuốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tài chính đãphối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Thuếtài nguyên (tài liệu kèm theo).

Bộ Tài chính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến về dựán Luật Thuế tài nguyên để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyềnban hành theo quy định.

Ý kiến xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế)trước ngày 25/4/2009.

Trân trọng cảm sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, CST (TS-TN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn