BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5278/QLD-CL
V/v điều chỉnh phạm vi chứng nhận của cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫnđấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BYTngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơsở y tế;

Căn cứ công văn số 14448/QLD-GTngày 21/9/2012 của Cục Quản lý dược về việc công bố danh sách cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP;

Căn cứ công văn số 20215/QLD-CLngày 27/12/2012 của Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn công bố cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU – GMP,

Cục Quản lý dược thông báo điềuchỉnh một số thông tin trong danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩnPIC/S - GMP và EU – GMP các đợt đã công bố:

Cơ sở sản xuất

Phạm vi chứng nhận đã công bố

Phạm vi chứng nhận được điều chỉnh

Công ty cổ phần dược phẩm Savi
(Công bố đợt 3, theo công văn số 1710a/QLD-CL ngày 01/02/2013 của Cục Quản lý dược, STT 46)

Thuốc viên nén bao phim (ESKAZOLE 200mg)

Viên nén bao phim

Danh sách cập nhật cơ sở sản xuấtthuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU–GMP được đăng tải trên trang thông tinđiện tử của Cục Quản lý dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn– Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin này tới các cơ sở y tếtrên địa bàn để thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT – Bộ Giao thông vận tải;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng