BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5279/BCT-HC
V/v xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất quy định: Trước khi thông quanhóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việckhai báo hóa chất với Bộ Công Thương.

Hiện nay, dự thảo Thông tư quy địnhtrình tự, thủ tục khai báo hóa chất và việc xuất trình Giấy xác nhận khai báohóa chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP đang được lấy ý kiến của các cơ quan,tổ chức, cá nhân. Để giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa kịp thời phục vụ chosản xuất và tránh ùn tắc hàng tại cửa khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hảiquan thông báo đến Chi cục hải quan các cửa khẩu cho phép các doanh nghiệp nhậpkhẩu hóa chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong thời hạn 10ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Nếu doanh nghiệp không xuất trìnhGiấy xác nhận khai báo hóa chất theo quy định thì sẽ không được thông quan đốivới những lô hàng tiếp theo.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các DN nhập khẩu hóa chất;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải