BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 528 /BGTVT-TC
V/v: báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học thuộc Bộ;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Viện Khoa học và công nghệ GTVT;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin.

Ngày 16/01/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viênchức có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáoBộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu các quy địnhnêu trên và lập báo cáo theo các mẫu số 01, 2a, 2b, 2c kèm theo Thông tư số08/2009/TT-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính gửi về Bộ Giao thông vận tải trướcngày 18/02/2009.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Đỗ Văn Quốc