BỘ NGOẠI GIAO******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 528/CV-NG-LPQT
V/v:Đính chính công văn sao lục Hiệp định giữa Việt Nam và Ma-Rốc về miễn thị thực

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

CÔNG VĂN

Ngày 04/01/2005, Bộ Ngoại giao đã gửi đăng Công báo Công văn sao lục Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt (Công văn số 08/2005/LPQT ), thông báo Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2004.

Bộ Ngoại giao xin đính chính ngày có hiệu lực của Hiệp định này là ngày 18 tháng 12 năm 2004.

Bộ ngoại giao xin thông báo và xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý phòng./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh