BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật XLPVHC và Nghịđịnh số 81/2013/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (LuậtXLVPHC) quy định: Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lýcông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Ủy ban nhândân (UBND) các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính tại địa phương. Trên cơ sở đó, Chương II của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thihành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ) đã quy định cụ thể nội dung quảnlý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC và nội dung trách nhiệm cụ thể trongthực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC của Bộ Tư pháp, các Bộ,cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp.

Để các quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số81/2013/NĐ-CP trong năm 2015 tiếp tục được thực thi kịp thời, đầy đủ, nghiêmtúc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHCtại các địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung, với chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai ngay một số công việc sau đây:

Một là, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Kếhoạch của UBND cấp tỉnh trong quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm2015. Nội dung của Kế hoạch cần tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ quy địnhtại Điều 17 của Luật XLVPHC và Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (từ Điều 19đến Điều 25) thuộc trách nhiệm của UBND các cấp, trong đó nêu rõ các chươngtrình, hoạt động, nhiệm vụ dự kiến thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp,thời gian và tiến độ thực hiện các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan khẩntrương báo cáo, đề xuất UBND về việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự bảo đảmthực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC tại địaphương mình trong năm 2015 căn cứ hướng dẫn của “Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BTP-BNVngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; chỉđạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện hoạtđộng việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch đã được UBNDcấp tỉnh ban hành.

Hai là, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, đề nghịUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Quyết định của Chủtịch UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trongviệc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địaphương theo hướng phân công, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quanquản lý công tác XLVPHC với cơ quan quản lý người có thẩm quyền XLVPHC trực tiếp,bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC đượcthực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Về nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan được tổchức theo ngành dọc tại địa phương kịp thời báo cáo về những khó khăn, vướng mắctrong quá trình triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn Luật vềSở Tư pháp, Ủy ban nhân dân hoặc Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp thường xuyên cập nhật,nghiên cứu, hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất Chính phủ, Quốc hội quy định cụ thểhoặc sửa đổi, bổ sung văn bản theo thẩm quyền.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường phổ biến pháp luật về XLVPHC cho công dân,cơ quan, tổ chức để nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực này; chú trọngcông tác tập huấn, nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC cho các cơ quan, người có thẩmquyền XLVPHC và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luậtXLVPHC tại địa phương để các cơ quan, người có thẩm quyền hiểu và áp dụng cácquy định về XLVPHC được kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Bốn là, về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC: đây là công việcmới, phức tạp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra với cơ quan đượckiểm tra. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệtquan tâm chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để triển khai các đợtkiểm tra trên cơ sở Kế hoạch và Quy chế phối hợp đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt,ban hành hoặc kiểm tra đột xuất đối với những trường hợp vụ việc áp dụng phápluật XLVPHC có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cánhân, tổ chức. Trong năm 2015, tùy thuộc đặc điểm, tình hình XLVPHC và điều kiệnthực tiễn của địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạo UBND cấp dưới, các sở, ban, ngành trực thuộc chú trọng triển khaicông tác kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực trọng điểm như lĩnh vực y tế, giaothông, xây dựng, lĩnh vực tài nguyên nước và khai thác khoáng sản, tiến hành kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua thực tế quản lý, theo dõi công tác thi hành phápluật về XLVPHC năm 2014, Bộ Tư pháp thấy rằng, đây là các lĩnh vực có số lượngvụ việc vi phạm lớn, tính chất vụ việc phức tạp, trình tự, thủ tục áp dụng biệnpháp này liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau.

Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra liên ngành, đề nghị cơquan kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng quy định tại khoản 6 Điều21 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

Năm là, về thực hiện Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo UBND cấp dưới và các cơ quan chứcnăng tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 25 và khoản 1 Điều30 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về báo cáo 06 tháng, hàng năm, trong đó, đặcbiệt chú ý bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về thời hạn báo cáo. Về nộidung Báo cáo, đề nghị chỉ đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Báo cáophải tổng hợp, xử lý số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời phải đưa ra được cácnhận định, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong từng ngành,lĩnh vực tại địa phương căn cứ kết quả thực tế đạt được, các vấn đề còn tồn tại,các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, dự báo xu hướng vi phạm hành chính tại địaphương và các giải pháp, kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Sáu là, công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC tại địa phương lànhững công việc mới, phức tạp, đòi hỏi đầu tư về nhân lực, kinh phí lớn. Hiệnnay, Bộ Tư pháp đang trong quá trình khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo văn bảnquy định cụ thể, văn bản hướng dẫn về các nội dung nêu trên để trình Chính phủxem xét, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Trước mắt, việc triển khai cácnhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo Điều 17 của Luật XLVPHC, Điều 23 và Điều 24của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

Trên đây là một số nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nướcvề thi hành pháp luật XLVPHC của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcần tập trung triển khai thực hiện năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
- Lưu: Văn thư BTP, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền