TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5283/CT-TTHT
V/v: Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Sun Print Việt Nam
Địa chỉ: D10/89Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
MST: 0302362567

Trả lời văn thư số 001/CYV-KT ngày 01/6/2011 của Công ty về việclập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi thay đổi niên độtài chính, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNDN;

- Căn cứ điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 3 phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tínhthuế TNDN năm 2011):

“Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuếTNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDNcủa năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng”;

Trường hợp Công ty theo trình bày, đang áp dụng kỳ tính thuếTNDN theo năm tài chính từ 01/10 năm này đến 30/09 năm sau, nếu năm 2013 lựachọn chuyển đổi sang năm dương lịch, thì Công ty phải có văn bản thông báo chocơ quan thuế trước khi thay đổi, kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi được tính từngày 01/10/2012 đến hết ngày 31/12/2012, kỳ tính thuế TNDN năm tài chính tiếptheo được tính từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013. Công ty phải lập Báocáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế TNDN năm chuyểnđổi và năm tài chính dương lịch 2013. Trường hợp khi kê khai trên phần mềm hỗtrợ, Công ty không lập được tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi thìCông ty có thể thiết kế mẫu biểu kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định đểnộp cho cơ quan thuế, không sử dụng phần mềm hỗ trợ.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
1024-85912/11 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga