BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5283/TCT-TVQH
V/v báo cáo bổ sung hồ sơ, tài liệu của Đội Thuế số 2 Chi cục Thuế huyện Chư Păh, Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Kế hoạch Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 275/KHTC-QLTS ngày 17/10/20114 của Cục Kế hoạch Tài chính về việc xử lý trụ sở làm việc của Đội Thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Chư Păh, Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Căn cứ báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại Công văn số 3015/CT-HCQTTVAC ngày 28/10/2014 về việc xử lý trụ sở làm việc của Đội Thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Chư Păh, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế báo cáo như sau:

1.Về việc bố trí trụ sở làm việc mới: Ngày 13/08/2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi cục Thuế huyện Chư Păh để xây dựng Đội Thuế số 2, tại thôn Ia Ping, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (Bản photocopy Quyết định đính kèm).

+Diện tích đất được giao: 304,5 m2 + Diện tích nhà trên đất: 44,2 m2

Ngôi nhà trên được xây năm 1994, hiện nay đã xuống cấp nên trước mắt Đội Thuế số 2 sẽ tạm thời chuyển về làm việc tại trụ sở Chi cục Thuế huyện Chư Păh. Chi cụcThuế huyện Chư Păh dự kiến sẽ triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở Đội thuế số 2 tại thị trấn Ia Ly trong năm 2015.

2.Tổng cục Thuế cung cấp các hồ sơ có liên quan đến việc thu hồi, bàn giao đất của Đội Thuế số 2 (Bản photocopy đính kèm) gồm:

+Công văn số 2518/UBND-KTTH ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bàn giao nhà, đất của Đội Thuế số 2 tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh.

+Quyết định số 29/QĐ-UB ngày 27/10/1993 của UBND huyện Chư Păh về việc giao đất xây dựng nhà ở. (Chưa có giấy chứng nhận QSDĐ)

Tổng cục Thuế tổng hợp gửi Cục Kế hoạch Tài chính trình Bộ xem xét quyết định./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Phu