VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Các Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định vay cho hai dự án cấp nước Quảng Ngãi và Cà Mau sử dụng ODA của Italia.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9012/BTC-QLN ngày 05 tháng 7 năm 2012) về việc sửa đổi, bổ sung các Hiệp định vay cho hai dự án cấp nước sử dụng tín dụng ưu đãi của Italia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý nội dung các Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định vay giữa hai Chính phủ Việt Nam và Italia cho các dự án "Cấp nước thành phố Quảng Ngãi" và "Cấp nước thành phố Cà Mau" sử dụng tín dụng ưu đãi của Italia.
2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Italia.
3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại ủy quyền cho 01 lãnh đạo Bộ Tài chính ký các Hiệp định trên theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 26
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam