TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5288/CT-TTHT
V/v : hoá đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Vũ Tường
Địa chỉ: 47-49-51 Trần Văn Ơn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0309767160

Trả lời văn bản số 02/06/CVKVT ngày 18/06/2014 của Côngty về hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 1/6/2014):

+Tại Khoản 1 Điều 4 quy định:

Nội dung bắt buộc trênhóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a)Tên loại hoá đơn. …

b)Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn. …

c)Tên liên hóa đơn. …

d)Số thứ tự hoá đơn.

Sốthứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hoá đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

đ)Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e)Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

g)Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thànhtiền ghi bằng số và bằng chữ. …

h)Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lậphoá đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hoá đơn.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. …”

+ Tại Khoản 2 điều 4 quy định:

Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

a)Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức kinh doanhcó thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạolô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b)Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không chekhuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.”

+Tại Khoản 2 Điều 9 quy định về phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân kinhdoanh:

“Đốivới các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết cóin sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưngkhông thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinhdoanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địachỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng vàgửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quanthuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Trường hợp Công ty theo trình bày đã in sẵn thông tintài khoản ngân hàng giao dịch (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn đặt in đểsử dụng nếu Công ty muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng khác bằng cáchlàm con dấu vuông đóng lên phần còn trống bên cạnh thông tin cũ thì phải đảmbảo thông tin tạo thêm này không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phảicó trên hóa đơn, đồng thời Công ty phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tạithông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu 3.13Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Việc Công ty không thựchiện theo hướng dẫn nêu trên mà tự gạch thông tin tài khoản ngân hàng giao dịchcũ trên hoá đơn để đóng dấu thông tin tài khoản ngân hàng mới, không thực hiệngửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn là khôngđúng quy định, đề nghị Công ty thu hồi hoá đơn lập không đúng quy định để lậplại hoá đơn thay thế theo đúng quy định.

CụcThuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1936-152920-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga