BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 529/BYT-VPB1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

-Công ty Dược Trung ương III,
-Công ty Cổ phần y tế DANAMECO,
-Sở Y tế Quảng Ngãi. Bình Định, Bình Thuận.

Để góp phần hỗ trợ ngành y tế các tỉnh Quảng Ngãi, BìnhĐịnh, Bình Thuận khắc phục hậu quả do mưa lũ, theo đề nghị của các Sở Y tế,Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêucầu Công ty Dược TW III, Công ty Cổ phần y tế DANAMECO, cấp hàng cho các Sở Ytế theo số lượng cụ thể sau:

Đơn vị cấp hàng

Đơn vị Nhận hàng

Cơ số Thuốc PCLB

ChloraminB
(viên)

Áo phao

CT Dược TW III

Sở Y tế Quảng Ngãi

50

500.000

Sở Y tế Bình Định

50

500.000

Sở Y tế Bình Thuận

50

500.000

CTCPYT DANAMECO

Sở Y tế Quảng Ngãi

200

Sở Y tế Bình Định

200

Sở Y tế Bình Thuận

200

Tổng cộng

150

1.500.000

600

Đề nghị các Công ty trực tiếp liên hệ và chuyển hàng tới cácSở Y tế nói trên. Phòng Kế toán (Văn Phòng Bộ) sẽ thanh toán cho Công ty theohoá đơn đã cấp kèm theo công văn này. Đề nghị công ty kiểm tra thuốc đóng trongcơ số, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và hạn dùng đúng quy định.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Hán