BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/MT-HC
V/v mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngày 11/8/2010, Bộtrưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2872/QĐ-BYT về việc ban hành Mẫu Giấychứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùngtrong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) thay thếMẫu Giấy chứng nhận được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày30/9/2005.

Để tạo điều kiệnthuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệtcôn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt làhóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn), Cục Quản lý môi trường y tế -Bộ Y tế kính đề nghị Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính thông báo cho Hải quan cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung sau:

1. Giấy chứng nhậncủa các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp theo mẫu banhành kèm theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tếtiếp tục có giá trị lưu hành đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận.

2. Công văn thôngbáo số đăng ký lưu hành và thay thế tạm thời Giấy chứng nhận của các hóa chất,chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết ngày31/12/2010.

3. Giấy chứng nhậncấp cho các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sau ngày 01/10/2010sẽ thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 2872/QĐ-BYT ngày11/8/2010 nêu trên (xin gửi kèm Quyết định).

Trân trọng cảmơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Nguyễn Thị Liên Hương (để biết);
- VPĐD Johnson&Johnson Medical S.A. Inc., tại thành phố Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Nga