BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 529/TCT-TS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế thành phố Cần Thơ.

Trảlời Công văn số 04/CT .TTr ngày 09/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việcthoái trả tiền sử dụng đất đã nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiKhoản 2, Điều 17 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ vềthu tiền sử dụng đất quy định: “2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất đó được sử dụng ổn định trước ngày15/10/1993, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định củapháp luật thì nay ngân sách nhà nước không hoàn lại”.

Căncứ quy định trên, trường hợp người sử dụng đất tại đô thị không có giấy tờ quyđịnh tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủtục chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đấtvà thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và nguồn gốc đất sử dụng ổnđịnh từ ngày 18/12/1980 trở đi, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước trước ngàyNghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành (do thuộc đối tượngphải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất) thì nay ngân sách nhà nướckhông hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương