VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/VPCP-NN
V/v thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản số 14/BC-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 báo cáo tình hình trồng, khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào trên địa bàn tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng:

a) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 273/VPCP-NN ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021;

b) Nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái pháp luật cây và cành đào, mai từ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn;

c) Trừ cây và cành đào, mai từ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tự do khai thác, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng cây và cành đào, mai. Tuyệt đối không được gây khó khăn, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các địa phương có nhu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng phương án truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai, đảm bảo các yêu cầu: thiết thực, phù hợp với thực tế, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí, không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý của TTg CP; các Vụ: PL, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NN (02),
Kh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMMai Tiến Dũng

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?