BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5290/TCT-HT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Minh Chi

Trả lời công văn số 051/MC ngày14/11/2007 của Công ty TNHH Minh Chi đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đốivới nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Theo quy định tại Mục II, PhầnB, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độthuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Namvà cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì:Công ty TNHH Minh Chi ký hợp đồng với hãng Nippon Conveyor Nhật Bản (là nhàthầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) về việc cung cấp dịchvụ phần mềm điều khiển cho Hệ thống băng tải lắp đặt tại công trường Thuỷ điệnBản Vẽ - Tỉnh Nghệ An thì hãng Nippon Conveyor Nhật Bản phải nộp các loại thuếcụ thể như sau:

+ Thuế GTGT: 05% trên doanh thutính thuế (trong đó: GTGT 50% × thuế suất thuế GTGT 10%).

+ Thuế TNDN là: 05% trên doanhthu tính thuế.

Công ty TNHH Minh Chi có tráchnhiệm thực hiện việc kê khai và nộp các khoản thuế nêu trên theo quy định tạiThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế.

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Tại Điểm 3.1, Mục III, Thông tưsố 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định đối tượng kê khai nộpthuế, bao gồm:

“- Cơ quan chi trả thu nhập chocá nhân có thu nhập đến mức phải khấu trừ thuế.

- Cá nhân đăng ký nộp thuế tạicơ quan thuế, kể cả trường hợp uỷ quyền cho các tổ chức, cá nhân được phép kinhdoanh dịch vụ tư vấn thuế theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ theo quy định trên,trường hợp Công ty TNHH Minh Chi ký hợp đồng với hãng Nippon Conveyor Nhật Bản(không ký hợp đồng với từng chuyên gia của hãng Nippon Conveyor) và không chịutrách nhiệm chi trả bất cứ khoản chi phí nào cho các chuyên gia của hãng NipponConveyor Nhật Bản trong thời gian làm việc tại Việt Nam thì Công ty TNHH MinhChi không thuộc đối tượng phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cánhân đối với các chuyên gia của hãng Nippon Conveyor.

Công ty TNHH Minh Chi có tráchnhiệm thông báo cho hãng Nippon Conveyor Nhật Bản biết về trách nhiệm trongviệc kê khai khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân của các chuyên gia sang ViệtNam làm việc.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Minh Chi biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TNCN, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương