BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5291/TCT-CS
V/v: các căn cứ xác định các yếu tố đầu vào liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trảlời công văn số 1041/CT-TTrT ngày 03/08/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi vềviệc chênh lệch giá mua tôm xuất khẩu của Công ty TNHH Hải Nam, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

TạiĐiều 30, Chương IV, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Trongquá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế củacơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhậpchịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quanthuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoàinước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để bảo đảm thu đúng, thuđủ thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp qua quá trình thanh tra, kiểm tra hoạt độngsản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hải Nam, Cục thuế tỉnh Cà Mau có phát hiệnviệc Công ty kê khai giá thu mua tôm nguyên liệu từ người dân cao hơn giá muatôm cùng loại trên thị trường dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phảinộp và Cục thuế có đầy đủ chứng cứ chứng minh việc Công ty TNHH Hải Nam thu muatôm nguyên liệu với mức giá không theo giá giao dịch thông thường trên thịtrường thì Cục thuế có thể xác định lại yếu tố giá thu mua tôm nguyên liệu khihạch toán chi phí của Công ty TNHH Hải Nam.

Kểtừ ngày 01/07/2007, các căn cứ để ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xácđịnh số tiền thuế phải nộp trong trường hợp đơn vị hạch toán giá bán hàng hoá,dịch vụ không đúng với giá thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặchạch toán giá mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanhkhông theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm tăng chi phí, tăngthuế GTGT được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp được quy định tại Điều 26và Điều 27, Nghị định sổ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương