BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5295/BHXH-VP
V/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở đánh giá tình hình thựchiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính vềbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” và chấm điểm thi đua năm2011 đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đâygọi tắt là Bảo hiểm xã hội các tỉnh), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểmxã hội các tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong năm 2011 theocác nội dung sau:

1. Kết quả triển khai:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm2011, trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ về bảo hiểm xã hội, số lượng hồ sơ về bảo hiểmy tế.

- Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúngthời hạn.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyếtchậm so với thời hạn quy định;

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận nhưng khônggiải quyết được phải trả lại tổ chức hoặc cá nhân.

2. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn,vướng mắc trong quá trình triển khai.

3. Đề xuất, kiến nghị:

a) Về cơ chế, chính sách;

b) Về cơ sở vật chất;

c) Về quy trình, thủ tục;

d) Về chế độ báo cáo.

Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội ViệtNam (qua Văn phòng) theo đường công văn và bản file điện tử qua hộp thư: [email protected]trước ngày 20/12/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Website BHXH;
- Lưu: VT, TH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi