BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (GDTX) và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013, Bộ hướng dẫn các sở GDĐT,Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ đối với GDTX trong năm học này cụ thể như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập (XHHT); thực hiện có hiệu quả việc xây dựng XHHT từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các TTGDTX và TTHTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các trung tâm NN,TH;tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, GV các cơ sở GDTX để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV của ngành và tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động; đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương trong các hoạt động chuyên môn; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và nghiên cứu; nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
1. Chỉ đạo các cơ sở GDTX lựa chọn chủ đề thiết thực, hình thức phù hợp để triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học viên.
2. Chỉ đạo các cơ sở GDTX tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục.
II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng XHHT.
2.1. Các sở GDĐT chủ động lựa chọn nội dung và tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài trung ương và địa phương để tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của học tập suốt đời và xây dựng XHHT; về vai trò của GDTX trong việc nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân.
2.2. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền quảng bá các kết quả nổi bật, người thật, việc thật của TTHTCĐ, trung tâm GDTX để tuyên truyền về lợi ích của học tập suốt đời.
2.3. Có biện pháp thích hợp để khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực tham gia viết bài gửi Báo Giáo dục và Thời đại, các báo, đài khác để thông tin, quảng bá về những lợi ích và những thành quả tốt đẹp mà GDTX mang lại; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những băn khoăn, trăn trở, những vướng mắc, khó khăn, v.v...; tiếp tục đặt mua Báo Giáo dục và Thời đại cho các TTHTCĐ, đặc biệt là số chuyên đề "Xây dựng XHHT".
2.4. Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương từ ngày 01 đến 07 tháng 10 năm 2012.
2.5. Khuyến khích các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới đối với TTHTCĐ kết hợp với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về hoạt động của TTHTCĐ.
3. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (sau khi Đề án được phê duyệt).
III. Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX
1. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên:
1.1 Triển khai Thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ chữ cho người lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
1.2. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương xây dựng và phát triển các TTGDTX theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề.
1.3. Chủ động lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ CBQL, giáo viên, báo cáo viên của TTGDTX.
1.4. Chọn, cử giáo viên có đủ năng lực tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về giáo dục kỹ năng sống để tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, người lao động.
1.5.Báo cáo xin chỉ đạo của Sở GDĐT để được phối hợp tổ chức bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, cụ thể như sau:
- Trung tâm GDTX cấp tỉnh tổ chức BDTX cho đội ngũ giáo viên cấp THPT của tỉnh.
- Trung tâm GDTX cấp huyện tổ chức BDTX cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học và THCS của huyện.
1.6. Tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012 TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm.
1.7. Tiếp tục tổ chức các lớp học văn hóa kết hợp với học nghề.
1.8. Tổ chức điều tra, nắm vững nhu cầu học tập của người dân; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn, cụ thể là:
- Phối hợp với sở/phòng nội vụ để tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã;
- Phối hợp với sở/phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nông nghiệp, nông thôn;
- Phối hợp với sở/phòng y tế để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống bệnh tật...;
- Liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
1.9. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đối với các TTHTCĐ; chủ động phối hợp với phòng GDĐT để thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động cho toàn bộ CBQL, cán bộ thường trực của TTHTCĐ; tập huấn bồi dưỡng về phương pháp dạy học người lớn cho giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên của TTHTCĐ trên địa bàn.
1.10. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các TTGDTX; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho các TTGDTX.
2. Đối với trung tâm học tập cộng đồng:
2.1. Chỉ đạo các phòng GDĐT chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng để phối hợp kiện toàn, xây dựng mô hình TTHTCĐ hoạt động theo hướng kết hợp với Nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã, …; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các TTHTCĐ.
2.2. Kiện toàn các ban quản lý, xây dựng đội ngũ các báo cáo viên, hướng dẫn viên nòng cốt TTHTCĐ.
2.3. Chú trọng việc mở rộng địa bàn hoạt động của TTHTCĐ theo hướng đưa các lớp học, các hoạt động của TTHTCĐ về đến tận các thôn, bản để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia học tập.
2.4. Tiếp tục xây dựng điểm một số TTHTCĐ ở các địa bàn khác nhau (thành thị, nông thôn, miền núi,...), tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng; tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng để xây dựng một số TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả tại những xã biên giới.
2.5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tổ chức biên soạn tài liệu, học liệu địa phương, tài liệu tham khảo, các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyn giao công nghệ tại các TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập theo nhu cầu.
2.6. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu với UBND tỉnh/TP nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm HTCĐ (đối với những nơi chưa thực hiện).
3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học:
3.1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng hoạt động của các trung tâm NN, TH trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, suốt đời theo nhu cầu cá nhân.
3.2. Tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên của các trung tâm này, đặc biệt là năng lực ngôn ngữ (nghe – nói) của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
3.3. Chỉ đạo các trung tâm NN, TH thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
IV. Tăng cường công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
1. Chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức điều tra, thu thập thông tin về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
2. Tiếp tục huy động những người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ người dân tộc thiểu số.
3. Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng để làm tốt công tác chống mù chữ tại những xã biên giới.
4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020” (sau khi Đề án được phê duyệt) phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
V. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
1. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX.
1.1.Thực hiện việc phân cấp quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở GDTX gắn với trách nhiệm; tăng cường nền nếp, kỷ cương thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong các hoạt động của cơ sở GDTX.
1.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở GDTX trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
1.3. Giao cho Giám đốc TTGDTX chủ động phân phối chương trình chi tiết đối với chương trình GDTX cấp THCS và THPT phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trung tâm dựa trên khung phân phối chương trình theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho HV có học lực yếu kém và tổ chức ôn tập cho HV các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm.
1.4. Tăng cường sự phối hợp giữa Phòng GDĐT với các TTGDTX và UBND xã, phường, thị trấn để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ.
2. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn
2.1. Tích cực đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các chương trình GDTX; thực hiện việc điều chỉnh nội dung chương trình GDTX cấp THPT; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX; chỉ đạo điểm một số cơ sở GDTX làm tốt việc đổi mới PPDH, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng.
2.2. Tăng cường tổ chức các hoạt động: tập huấn, hội thảo, hội giảng, hội thi (GV giỏi, báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, HV giỏi) ở các cấp; tích cực tham gia tự làm thiết bị dạy học chương trình GDTX cấp THCS, cấp THPT, chương trình XMC&GDTTSKBC; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy, … góp phần nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX.
3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; hoàn thiện và đưa vào sử dụng Website quản lý các TTHTCĐ; tăng cường nội dung thông tin về GDTX trên Website của Bộ; phấn đấu 100% TTGDTX cấp tỉnh và cấp huyện và nhiều TTHTCĐ được nối mạng Internet; khuyến khích các TTGDTX xây dựng Website phục vụ dạy học và quản lý.
VI. Một số hoạt động khác
1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 115/2010/NĐ-CP , ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, giao cho sở GDĐT quản lý các TTGDTX; sắp xếp, bố trí phòng chức năng chuyên trách về GDTX tại các sở GDĐT (đối với những nơi chưa có); bố trí cán bộ chuyên trách về GDTX ở các phòng GDĐT.
2. Chỉ đạo các cơ sở GDTX tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục
ngoại khóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông; tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay... Tăng cường biên soạn các tài liệu phù hợp với đặc điểm vùng, miền; tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của địa phương tổ chức.
3. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động diễn ra trên địa bàn.
4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của địa phương về giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015 với những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương.
5. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết năm học, công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ GDTX) đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, giám đốc sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị các sở GDĐT phản ánh về Bộ (qua Vụ GDTX) để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển