BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5298/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt

Trả lời công văn số 12/CV-TV /14 ngày 01/10/2014 của Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt về việc kê khai và nộp thuế đối với cổ đông góp vốn bằng phần vốn góp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định về thu nhập chịu thuế TNCN thì:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

- Căn cứ điểm 2.1.3, khoản 2 Mục II Phần B và điểm 2.6.1, khoản 2 Mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp ông Bùi Tuấn Ngọc (ông Ngọc) chuyển nhượng cổ phần và quyền mua cổ phần mà ông Ngọc sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn cho Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt thì ông Ngọc phải khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành.

Trường hợp ông Ngọc góp vốn bằng cổ phần và quyền mua cổ phần mà ông Ngọc sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt thì ông Ngọc chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn tại thời điểm góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt. Khi chuyển nhượng vốn, giải thể Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt, ông Ngọc phải khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với khoản thu nhập nhận được do góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt và thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn của ông tại Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn