BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình giaothông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Trả lời văn bản số 47/BQLDA-KH-QLDA ngày 10/03/2008 của Banquản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đềnghị hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tưsố 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khaithực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầuđang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọnnhà thầu từ khi phê duyệt giá gói thầu, ... cho đến khi có kết quả lựa chọn nhàthầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định trước ngày có hiệu lực (ngày 19/5/2008) của Thông tư số09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc ápdụng). Như vậy, đối với gói thầu số 01 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32được phê duyệt dự toán gói thầu ngày 01/12/2008 không thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Thông tư số 09/2008/TT-BXD Khi đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiệntheo qui định hiện hành.

Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông Vậntải tỉnh Yên Bái căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh