BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-KTXD
V/v: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 04 CV/TTr ngày 6/1/2012 củaThanh tra tỉnh Quảng Trị về vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫntại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bốĐịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Đối với dự án như nêu tại tài liệu kèm theo văn bản số 04CV/TTr, chi phí lập dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân vớichi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầutư của dự án loại công trình giao thông là phù hợp.

2. Đối với chi phí thiết kế được tính bằng tỷ lệ % theo quyđịnh của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán đượcduyệt của công trình (giao thông: đường, cầu; hạ tầng: công trình cấp, thoátnước; công nghiệp: đường dây, trạm biến áp, điện chiếu sáng…).

3. Chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theođịnh mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng)trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh